Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane również jako "mama 4 plus", to program mający na celu finansowe wsparcie tych osób, które kosztem kariery zawodowej wychowywały dzieci i z tego powodu nie były w stanie wypracować minimalnej emerytury, zbudować do niej pełnych praw. Ile wynosi aktualnie takie świadczenie? Jak się o nie ubiegać?

Kryteria kwalifikacyjne

Aby kwalifikować się do otrzymania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, kandydat musi spełniać następujące warunki:

– Wychowanie co najmniej czwórki dzieci.
– Brak wystarczających składek na ubezpieczenie emerytalne, aby uzyskać minimalne świadczenie emerytalne z ZUS.
– Osiągnięcie wieku emerytalnego, który w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.Ile wynosi świadczenie?

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego jest dostosowywana tak, aby łączna kwota dochodu emerytalnego beneficjenta osiągnęła poziom minimalnej emerytury obowiązującej w Polsce. Aktualnie minimalna emerytura wynosi 1588.44 zł, jednak zaplanowano jej podniesienie do 1780.96 zł od marca 2024 r.Średnia wypłata z tego programu oscyluje wokół 740 zł, chociaż kwota ta może się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Wszystko zależy od tego, jakie świadczenie zasadnicze ma przyznany beneficjent i ile brakuje mu do osiągnięcia poziomu emerytury minimalnej.

Procedura aplikacyjna

Aby ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające, zainteresowani muszą złożyć wniosek w lokalnym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych kryteriów.

Mama 4 plus. Czy tylko dla kobiet?

Chociaż zdecydowana większość biorców tego świadczenia to kobiety (99.9 proc.), program nie wyklucza mężczyzn. Ojcowie również mogą ubiegać się o świadczenie, jeśli znajdą się w sytuacji, gdy matka dzieci zmarła lub porzuciła rodzinę, a oni sami nie mają prawa do minimalnej emerytury.

Informacje dodatkowe

ZUS przypomina, że beneficjenci są zobowiązani do informowania o wszelkich zmianach w swojej sytuacji życiowej i finansowej, które mogą wpłynąć na prawo do otrzymywania świadczenia lub jego wysokość. Należy to robić niezwłocznie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w wypłatach.