Do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny trafiło wystąpienie rzecznika praw obywatelskich, w którym apeluje do posłów o zajęcie się problemem zasad ustalania wysokości emerytury powszechnej przyznawanej osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., które pobierały wcześniejszą emeryturę.
Dr Adam Bodnar proponuje, aby kwestia ta była przedmiotem analizy w czasie prac komisji nad prezydenckim projektem o obniżeniu wieku emerytalnego (druk nr 62). Powodem zajęcia się sprawą przez RPO są liczne skargi emerytów, którym ZUS na podstawie obecnie obowiązujących przepisów odejmuje od emerytury wcześniej wypłacone świadczenia. Nie ma przy tym znaczenia, że część ze skarżących nabyła prawo do emerytury w wieku powszechnym do końca 2012 r., czyli przed wejściem w życie ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637).
Akt ten obok podwyższenia wieku emerytalnego w zasadniczy sposób zmodyfikował zasady obliczania wysokości emerytury powszechnej. Otóż podstawa obliczenia kolejnej emerytury jest pomniejszana o kwoty świadczeń pobranych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Skarżący podnoszą, że podejmując w przeszłości decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę, nie mogli mieć świadomości, że taka decyzja w przyszłości wpłynie negatywnie na wysokość świadczenia przyznanego w wieku powszechnym.