Emeryci i renciści nie będą musieli składać wniosków o przyznanie jednorazowego świadczenia. Organy rentowe będą je wypłacać z urzędu.
Do Senatu wkrótce trafi ustawa z 15 stycznia o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. Prawo do takiego wsparcia będą mieć nie tylko świadczeniobiorcy z ZUS i KRUS, ale także emerytowani mundurowi oraz kombatanci i represjonowani.
Ustawa wprowadza kilka progów uprawniających do różnej wysokości wypłat. Jeśli wysokość renty lub emerytury nie przekroczy 900 zł miesięcznie brutto, to zainteresowany otrzyma 400 zł. Przy świadczeniu wynoszącym powyżej 900 zł, ale nie więcej niż 1100 zł, wsparcie wyniesie 300 zł. Natomiast 200 zł otrzymają osoby z emeryturami i rentami powyżej 1100 zł, ale nie wyższymi niż 1500 zł. Tylko na 50 zł może z kolei liczyć osoba, której świadczenie wynosi powyżej 1500 zł, ale pod warunkiem, że nie przekracza 2000 zł.
Przy ustalaniu wysokości świadczenia organ rentowy będzie uwzględniać kwotę renty lub emerytury łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe. Jeśli emeryt lub rencista pobiera więcej niż jedno świadczenie, organ rentowy będzie uwzględniał wszystkie wypłaty. Brane pod uwagę będą świadczenia brutto przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszeń.
Prawo do jednorazowego dodatku będzie ustalane na dzień 29 lutego 2016 r. Przewidziano także, że może być ono ponownie określone, jeśli okaże się, że wypłata renty lub emerytury została zawieszona. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli wcześniejszy emeryt lub rencista dodatkowo pracuje, uzyskując z tego tytułu wysokie przychody. Ustawa wprowadza także ograniczenie, że do renty rodzinnej przysługuje tylko jeden dodatek, nawet jeśli takie świadczenie pobiera kilka osób.
Jest i dobra wiadomość. Jednorazowe dodatki będą zwolnione z PIT oraz nie będzie się od nich odprowadzać składek na ubezpieczenie zdrowotne. A to oznacza, że świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze z tego tytułu bez obniżek. Ustawa wchodzi w życie 1 marca tego roku.
1,4 mld zł będzie kosztować budżet wypłata jednorazowych dodatków do rent i emerytur
6,5 mln osób pobierających świadczenia będzie mieć prawo do otrzymania takiego wsparcia
Etap legislacyjny
Sejm uchwalił