Do podpisu prezydenta trafiła ustawa z 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
Wsparcie będzie przysługiwać świadczeniobiorcom ZUS i KRUS, a także emerytom mundurowym, kombatantom i osobom represjonowanym. Jeśli wysokość ich renty lub emerytury nie przekroczy 900 zł miesięcznie brutto, otrzymają oni po 400 zł. Przy świadczeniu wynoszącym powyżej 900 zł, ale nie więcej niż 1100 zł, dodatek wyniesie 300 zł. Natomiast 200 zł otrzymają osoby z emeryturami i rentami powyżej 1100 zł, ale nie wyższymi niż 1500 zł. Z kolei tylko na 50 zł może liczyć osoba, której świadczenie wynosi powyżej 1500 zł, ale pod warunkiem że nie przekracza 2000 zł.
Przy ustalaniu prawa i wysokości dodatkowego świadczenia organ rentowy będzie uwzględniać kwotę renty lub emerytury łącznie z dodatkiem pielęgnacyjnym oraz innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe. Co ważne, ZUS i KRUS będą brać pod uwagę świadczenia brutto przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia.
Prawo do jednorazowego dodatku będzie ustalane na dzień 29 lutego 2016 r. Przy czym przewidziano, że może być ono ponownie określone, jeśli okaże się, że wypłata renty lub emerytury została zawieszona. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli wcześniejszy emeryt lub rencista dodatkowo pracuje, uzyskując z tego tytułu wysokie przychody. Ustawa wprowadza także ograniczenie, że do renty rodzinnej przysługuje tylko jeden dodatek, nawet jeśli takie świadczenie pobiera kilka osób.
Ustawa przewiduje też, że jednorazowy dodatek pieniężny będzie wolny od PIT, nie będą też od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Z tej kwoty nie będzie się też dokonywać potrąceń i egzekucji.
Jednorazowy dodatek, który zostanie wypłacony w marcu, ma być uzupełnieniem tegorocznej waloryzacji zakładającej bardzo niewielkie podwyższenie świadczeń. Z dofinansowania ma skorzystać ok. 6,5 mln osób.
Etap legislacyjny
Ustawa przyjęta przez Senat bez poprawek