Od 1 czerwca do końca sierpnia pracujący emeryci i renciści będą mogli dorobić 2838,50 zł bez groźby obniżenia wysokości świadczenia wypłacanego przez ZUS – czyli ich zarobki w porównaniu do majowych mogą być większe o 78,60 zł. Natomiast renta lub emerytura zostanie zawieszona, gdy dochód świadczeniobiorcy przekroczy 5271,40 zł.

Podstawą wskazania tych kwot jest komunikat prezesa ZUS z 18 maja 2015 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 proc. i 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszeniu albo zawieszeniu emerytur i rent (MP z 2015 r., poz. 430).
ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłatę wysokości świadczenia tylko osobom pobierającym emeryturę, które nie ukończyły powszechnego wieku emerytalnego, ustalanego indywidualnie dla każdego zainteresowanego.
Takie samo ograniczenie przychodów dotyczy osób pobierających renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej. Kwota graniczna jest także stosowana wobec dorabiających do rent inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy nie pozostaje w związku ze służbą wojskową, pobierających świadczenie na podstawie ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 648 ze zm.). Natomiast bez ograniczeń mogą dorabiać emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny.