O 404 mln zł więcej przekaże budżet państwa do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na dopłaty do pensji niepełnosprawnych pracowników.

Taki wzrost dotacji przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). Stanowi on realizację uchwały nr 102 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z 21 października 2021 r., która wystąpiła do rządu o dokonanie zmiany w art. 46a ust. 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem fundusz otrzymuje dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę subsydiów płacowych w wysokości do 30 proc. środków zaplanowanych na to zadanie w danym roku.
Jednak użyty w tym przepisie zwrot „do 30 proc.” spowodował, że w praktyce kwota, jaka trafiała do PFRON, była niższa. Przykładowo w 2019 r. udział dotacji w wydatkach na dofinansowania do wynagrodzeń wynosił 22 proc., a w ubiegłym roku – 20,2 proc. Dlatego po nowelizacji w przepisie ma się znaleźć sformułowanie: „co najmniej 30 proc.”. W efekcie przy założeniu, że w kolejnych latach na subsydia płacowe PFRON będzie przeznaczał tak jak do tej pory 3,6 mld zł rocznie, wysokość dotacji budżetowej będzie wynosić 1,08 mld zł (w tym roku jest to 676 mln zł). Dzięki temu pieniądze, którymi fundusz musiał uzupełniać zaniżoną dotację, aby wypłacać pracodawcom dofinansowania do wynagrodzeń, będzie można wykorzystać na inne cele, np. wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Do konsultacji trafił też projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom powiatowym i wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.). Zakłada on podniesienie rocznej dotacji przekazywanej na jedną osobę niepełnosprawną korzystającą z warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) lub zatrudnioną w zakładzie aktywności zawodowej (ZAZ). Co istotne, będzie ona podwyższona jeszcze w tym roku. I tak dofinansowanie dla ZAZ ma wzrosnąć z 27 500 zł do 28 500 zł w br., a od 2023 r. będzie wynosić 31 000 zł. Z kolei dla WTZ dotacja w tym roku ma być podniesiona z 24 096 zł do 25 896 zł, w 2023 r. ma wynosić 27 696 zł, w 2024 r. – 29 496 zł, a w 2025 r. i następnych latach 31 296 zł. ©℗
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy i projektu rozporządzenia