W opisywanej sytuacji zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej powoduje, że syn przedsiębiorcy utraci status współpracownika, nie będzie więc z tego tytułu podlegał ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu. Status ten jest bowiem powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym obowiązkowo podlegają „osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczpospolitej Polski są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi”. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 11 ustawy systemowej za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Z obowiązkiem ubezpieczeń społecznych związane jest ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które prowadzą działalność pozarolniczą lub współpracują z takimi osobami z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników.