Nasza spółka zamierza zorganizować pracownikom wycieczki i wyjścia integracyjne. Wydatki związane z organizacją tych imprez, w tym całkowity koszt uczestnictwa każdego pracownika, planujemy pokryć ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie będziemy stosować kryterium socjalnego, ale kwota wydana na poszczególnego pracownika może się różnić z uwagi na to, że organizacja każdego z tych zdarzeń pochłonie inną kwotę. Czy koszt uczestnictwa może być zwolniony ze składek na podstawie rozporządzenia składkowego?
Pod pojęciem rozporządzenia składkowego kryje się rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Zgodnie z jego par. 2 ust. 1 pkt 19 podstawy wymiaru składek nie stanowi przychód uzyskiwany z tytułu świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest to jeden z wyjątków od ogólnej zasady, zgodnie z którą podstawą wymiaru składek jest przychód ze stosunku pracy. Za taki przychód uznaje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszystkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona.