Ze względu na stan zatrudnienia nie prowadzimy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Natomiast wprowadziliśmy do regulaminu wynagradzania świadczenie urlopowe w wysokości 1200 zł dla tych pracowników, którzy wykorzystali urlop wypoczynkowy w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych następujących po sobie. Pracownik, który chce takie świadczenie uzyskać, składa wniosek o jego wypłatę i otrzymuje ją zwykle po urlopie. Czy takie świadczenie jest zwolnione ze składek?
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Od tej ogólnej zasady istnieją jednak wyjątki, takie jak przychody wymienione w rozporządzeniu (dalej: rozporządzenie składkowe) ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.