W czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Oznacza to, że im częściej przebywamy na chorobowym, tym mniejsza emerytura ostatecznie będzie nam przysługiwać.

Na wysokość naszej emerytury wpływa kilka czynników. Obowiązkowym jej składnikiem jest tzw. część socjalna, na którą składa się 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dacie zgłoszenia wniosku lub powstania prawa do wypłaty świadczenia. Obecnie jest to 3 191,93 zł.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, od 1 marca do 2014 r. do 28 lutego 2015 część socjalna wynosi 766, 06 zł.

Kolejny składnik naszej przyszłej emerytury zależny jest on naszego stażu pracy. Wyliczany jest na podstawie okresów składkowych i nieskładkowych, po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składowych oraz po 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych.

Podstawę wymiaru emerytury oblicza na podstawie zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z okresu ostatnich 20 lat poprzedzających rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę. Gdy wniosek zgłoszony został w roku 2008 r. zarobki należy wybrać z 10 kolejnych lat z okresu 1 stycznia 1988 r. do 31 grudnia 2007 r. Można również wskazać zarobki z 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych, które przypadały na rok przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę.

Jak można łatwo zauważyć, na wysokość naszej emerytury wypływać będzie więc wymiar poszczególnych okresów składkowych i nieskładkowych oraz oczywiście wysokość uzyskanych przychodów.

Kiedy nie okładamy na emeryturę?

Między innymi w okresie przebywania na zwolnieniu chorobowym czy w momencie opieki nad dzieckiem. Jeśli więc 15 proc. naszego stażu pracy spędziliśmy na chorobowym, nasz emerytura pomniejszona zostanie o 15 proc. Obowiązujący zreformowany system emerytalny uzależnia bowiem wysokość otrzymywanego świadczenia od odłożonych składek.

W jakich jeszcze przypadkach nasze składki nie są odprowadzane? Będą to między innymi:

• Okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie przepisów kodeksu pracy.
• Okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego
• Okresy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego
• Okresy pobierania zasiłku chorobowego i opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu obowiązku ubezpieczenia
• Okresy pobierania renty chorobowej po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub po ustaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego z innego tytułu.
• Okresy niewykonywania pracy po ustaniu zatrudnienia, jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów kodeksu pracy, zostało wypłacone odszkodowanie
Poszczególne grupy zawodowe, np. policjanci posiadają specjalne przywileje emerytalne. Chorobowe w ich przypadku wlicza się do okresów składkowych.