Płatnicy, którzy zapłacili składkę chorobową za listopad 2021 r. po terminie, jeżeli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek (US-9 ) do końca czerwca 2022 r. Informacje na ten temat znajdą na swoim profilu na platformie ZUS.

Przypomnijmy, że z początkiem roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1621). Nowe przepisy zniosły zasadę ustawania z mocy prawa dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, w tym chorobowego, na skutek nieopłacenia składek w terminie. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem (w tym chorobowym) lub jego ustanie następuje teraz nie wcześniej, niż płatnik złoży w ZUS zgłoszenie lub wyrejestrowanie. Oznacza to, że nie jest już możliwe objęcie ubezpieczeniami na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, gdy składki za dany miesiąc były rozliczone i opłacone w ustawowym terminie. W konsekwencji od dnia przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego do momentu złożenia wniosku o wyrejestrowanie składki z tego tytułu są należne i dochodzone przymusowo. Innymi słowy – nieterminowe opłacenie należności nie jest już przyczyną ustawania ubezpieczeń.
Organ rentowy zwraca uwagę, że zmianę tę należało stosować już od grudnia 2021 r. Zatem dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ustało, jeśli składka za grudzień 2021 r. (której termin płatności przypadał w styczniu 2022 r.) była opłacona po terminie albo nie została uregulowana.
Problem mogą mieć jednak osoby, których ubezpieczenia dobrowolne ustały przed grudniem 2021 r. (czyli nie byli nimi objęci np. już w listopadzie ub.r.). W ich przypadku terminowe opłacanie składek obecnie nic nie daje. Dokonywane wpłaty stają się więc nadpłatą.
Osobom, którym jednak zależy na zachowaniu ciągłości ubezpieczenia, pozostaje jedno rozwiązanie. – W takim przypadku konieczne jest uzyskanie zgody na opłacenie składek po terminie za listopad 2021 r. Jeżeli taki przedsiębiorca ją dostanie, zachowa ciągłość ubezpieczeń. Wniosek do ZUS w tej sprawie może być jednak złożony tylko do końca czerwca 2022 r. – mówi Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS.
W połowie miesiąca organ rentowy przesłał też na konta płatników na PUE ZUS komunikat, w którym przypomina o upływającym terminie w tym zakresie.
Zignorowanie sprawy może rodzić poważne konsekwencje dla osób, którym zależy na podleganiu ubezpieczeniu chorobowemu. Niezłożenie wniosku o przywrócenie terminu na opłacenie składek do 30 czerwca br. będzie skutkowało definitywnym zerwaniem ubezpieczenia chorobowego i brakiem prawa do świadczeń.
Z kolei, jeśli np. w lipcu płatnik złożyłby stosowny formularz o objęcie ubezpieczeniem chorobowym, to będzie obowiązywał go okres wyczekiwania na zasiłek. ©℗