Od 1 czerwca 2022 r. zmienią się limity zarobkowe dla emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Oznacza to, że będą mogli dorobić więcej bez obawy o zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Kogo dotyczą limity dorabiania na emeryturze?

Zanim przejdziemy do omówienia limitów i tego jakie przychody będą brane pod uwagę przez ZUS przy ewentualnym obniżeniu lub zawieszeniu emerytury, odpowiedzmy sobie na najważniejsze pytanie: kogo w ogóle owe ograniczenia dotyczą? Objęci nimi są emeryci, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a zatem osoby pobierające wcześniejszą emeryturę. Wiek ten dla kobiet wynosi 60 lat, zaś dla mężczyzn 65.

Emeryt, który osiągnął pełen wiek emerytalny może zarobkować bez żadnych ograniczeń. W takiej sytuacji sam emeryt nie musi składać do ZUS dodatkowej informacji o wysokości przychodów uzyskiwanych ze stosunku pracy.

Odmienna sytuacja jest w przypadku osób, które dorabiają na wcześniejszej emeryturze. Emeryci, którzy nie osiągnęli pełnego wieku emerytalnego zobligowani są do zawiadomienia ZUS o podjęciu przez nich pracy zarobkowej oraz o wysokości przychodu. Do tego, w świetle rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty, powinni to uczynić niezwłocznie. W przypadku braku dopełnienia tego obowiązku ZUS może zażądać zwrotu świadczeń, które nie przysługiwały takiej osobie i to aż za 3 lata wstecz.

Należy pamiętać również, że na jednym złożeniu zaświadczenia się nie skończy. W świetle wspomnianego rozporządzenia bowiem emeryt i rencista powinien zawiadomić organ rentowy do końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. Na jego podstawie ZUS będzie ustalał czy wypłacił świadczenie w prawidłowej wysokości.

Samo oświadczenie można zaś znaleźć na stronie ZUS >>>>

Jakie przychody są brane pod uwagę?

Skoro już wiemy kogo dotyczą limity, to pora przejść do wskazania jakie przychody będą miały wpływ przy ewentualnym zawieszeniu lub zmniejszeniu emerytury.

ZUS będzie brał pod uwagę przychody:

- z pracy na podstawie stosunku pracy;

- z pracy na podstawie umowy zlecenia lub współpracy przy tej umowie;

- z pracy na podstawie umowy agencyjnej lub współpracy przy tej umowie;

- z pracy na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa zlecenia lub agencyjna), do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub z współpracy przy tej umowie;

 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy zlecenia,
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy agencyjnej,
 • z pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
 • z pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu;
 • z pracy nakładczej;
 • z pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych;
 • ze stypendium sportowego;
 • z wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej;
 • ze służby w tzw. służbach mundurowych (Policja, Straż Pożarna itd.);
 • z działalności wykonywanej za granicą;
 • z zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych;
 • z wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 • ze świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego;
 • z zasiłku wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.

Jak informuje na swojej stronie ZUS przy ustalaniu przychodu, od którego zależy czy emerytura zostanie zmniejszona lub zawieszona uwzględnia się kwotę, od której oblicza się składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (podstawa wymiaru składek).

Jakie są limity dorabiania na emeryturze

W świetle przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118) zmniejszenie emerytury lub renty następuje po przekroczeniu 70 proc., a zawieszenie po przekroczeniu 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Z kwartału na kwartał limity dorabiania będą się różniły.

To tyle z teorii. Pora teraz przełożyć te limity na konkretne kwoty.

Od 1 czerwca 2022 r. po osiągnięciu przychodu wyższego niż 4364,70 zł brutto (czyli 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) świadczenie będzie zmniejszane, a po przekroczeniu 8105,80 zł brutto (130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) zostanie zawieszone.

Oznacza to, że, w zależności od limitu, emeryci mogą dorobić więcej o ok. 168 zł lub o 312 zł.

Natomiast jeśli uzyskamy przychód w granicach od 4364,70 zł brutto do 8105,80 zł brutto, to ZUS może zmniejszyć wypłacane świadczenie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia.