Najważniejsze zmiany przepisów ubezpieczeniowych wprowadzone ostatnią dużą nowelizacją, tj. ustawą z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw, weszły w życie 18 września 2021 r. lub 12 stycznia 2022 r. Jednak niektóre wejdą w życie dopiero 1 kwietnia 2022 r. Miedzy innymi chodzi o nowo dodany art. 83e do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa), który dotyczy sposobu złożenia wniosku o zaświadczenie A1. Jest to dokument, o którym mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Poświadcza on, że jego posiadacz podlega ubezpieczeniu w kraju jego wystawienia. Jeśli więc A1 jest wystawiony przez ZUS, to oznacza to, że dana osoba podlega polskim ubezpieczeniom społecznym, a nie np. niemieckim, mimo że czasowo pracuje w Niemczech. A zgodnie z ogólną regułą wynikającą z europejskich przepisów koordynujących ubezpieczeniu społecznemu można podlegać tylko w jednym państwie członkowskim UE. Chociaż zaświadczenie A1 nie dotyczy tylko pracowników, to jednak najczęściej będą korzystały z niego osoby zatrudnione na umowę o pracę i delegowane do pracy w innym kraju. Ich pracodawcy opłacają wówczas za nich tylko polskie składki.
Zgodnie z art. 83e ustawy systemowej wniosek o wydanie zaświadczenia jest składany do ZUS w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo uwiarygodnionego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych udostępnionego przez ZUS w systemie teleinformatycznym (PUE ZUS).