Ukraińcom, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego 2022 roku i zalegalizowali swój pobyt w Polsce na zasadach wynikających ze specustawy, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł. Jak je otrzymać?

Jakie warunki wymagane są, by otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł?

1. Legalny pobyt

Ukraińcy mogą dostać się do Polski legalnie na podstawie:

 • ruchu bezwizowego w związku z posiadaniem paszportu biometrycznego,
 • posiadania wizy krajowej (typ D) lub wizy Schengen (typ C),
 • posiadania wizy typu D lub typ C wydanej przez inne państwo Schengen,
 • dokumentu pobytowego (karty pobytu) wydanego przez inne państwo Schengen,
 • posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE wraz z ważną kartą pobytu,
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożony na polskim przejściu granicznym,
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielona podczas przekraczania granicy, uprawniająca do pobytu na terenie RP do 15 dni (art. 32 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach),

2. Objęcie specustawą ukraińską

Specustawa ukraińska obejmuje wyłącznie obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bezpośrednio z tego kraju.

Specustawa obejmuje również obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz małżonków nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego (jeżeli przybyli bezpośrednio z terytorium Ukrainy).

Natomiast nie obejmuje osób, które posiadają: zezwolenie na pobyt stały, rezydenta długoterminowego UE, czasowy, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.

Przepisy nie obejmują również osób, które złożyły wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy) lub zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie wymienionych w ustawie artykułów.

Takie wnioski i deklaracje można wycofać.

3. Zarejestrowanie się w bazie PESEL

Jak to zrobić wyjaśniliśmy tutaj >>>>

4. Złożenie wniosku

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

Specustawa nie określa wzoru wniosku.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 • imię (imiona) i nazwisko;
 • datę urodzenia;
 • obywatelstwo;
 • płeć;
 • rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 • informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • adres pobytu;
 • dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 • numer PESEL.

Zasiłek może zostać wypłacony gotówką lub przelewem na polskie konto bankowe. Jak je założyć pisaliśmy tutaj >>>>>

Do wniosku można także dołączyć numer telefonu polskiego operatora i adres poczty elektronicznej, co powinno przyspieszyć jego wypłatę

Zasiłek powinien być przeznaczony na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Nie trzeba udokumentować tych wydatków.