Przypomnijmy, że emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Skierowana jest do osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem istotnie zmniejsza się możliwość realizowania dotychczasowych obowiązków. Zasady jej przyznawania reguluje ustawa o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1924).
Obecnie świadczenie to ma charakter wygasający, co krytycznie oceniają związki zawodowe. – Jesteśmy za tym, aby emerytury pomostowe nie wygasały. Po 2042 r. nie będzie już osób, którym takie prawo będzie przysługiwać. Jednak postęp technologiczny nie poprawił sytuacji pracowników w tempie upoważniającym do stwierdzenia, że warunki szkodliwe zostały w całości wyeliminowane – wskazuje Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący OPZZ.
Reklama
Przypomina jednocześnie, że minister właściwy do spraw pracy został zobowiązany do przygotowania strategii sektorowej dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, którym nie przysługuje prawo do pomostówki. – Dotąd żadna strategia się jednak nie ukazała – dodaje. Dlatego, jego zdaniem, rząd wraz z partnerami społecznymi powinien przeanalizować sytuację poszczególnych grup zawodowych w kontekście tych uprawnień i zastopować ich wygaszanie.
Jedna z nich już teraz wzięła sprawy w swoje ręce. Chodzi o kuratorów sądowych. – Zabiegamy o włączenie nas do systemu emerytur pomostowych, wykonujemy bowiem pracę o szczególnym charakterze. Od nas zależy m.in. bezpieczeństwo osób, z którymi mamy styczność, np. podczas interwencji w sprawach opiekuńczych (związanych m.in z wykonaniem orzeczeń sądów dotyczących władzy rodzicielskiej nad dziećmi), które często mają bardzo dramatyczny przebieg. Przez to, że jesteśmy poddawani nieustającej presji i działamy w warunkach zagrożenia, towarzyszy nam ciągły stres, który doprowadza wielu z nas do wypalenia zawodowego – tłumaczy Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych (OZZKS). Zwraca uwagę, że na te kwestie wskazuje również raport Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP).
Potwierdza on, że wykonywanie zawodu kuratora sądowego wiąże się z licznymi ponadprzeciętnym ryzykami, a psychospołeczne i fizyczne warunki pracy oraz niebezpieczeństwo z nią związane uzasadniają postulat wpisania tej profesji do wykazu prac o szczególnym charakterze, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych.
Stąd wniosek do rządu o wprowadzenie zmian w tym zakresie oraz apel do partnerów społecznych o wsparcie i rekomendację takich działań.
– Na posiedzeniu zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS ustaliliśmy, że będziemy omawiać sytuację kolejnych grup zawodowych w kontekście ich uprawnień do tego świadczenia – informuje Sebastian Koćwin.