Osoby pobierające emeryturę pomostową nadal mogą pracować, jednak przekroczenie pewnego progu dochodów może spowodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia.

Prawo do emerytury pomostowej mają osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jakie dokładnie trzeba spełnić warunki przeczytasz tutaj>>

Zasadniczo osoba uprawniona do emerytury pomostowej może podjąć działalność zarobkową, jednak dodatkowe przychody mogą mieć wpływ na zawieszenie świadczenia lub przynajmniej na jego wysokość. Chodzi o przychód osiągany z tytułu wykonywania działalności obowiązkowo podlegającej ubezpieczeniom społecznym, za jaką uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo pozarolniczą działalność. Doliczyć należy także przychód uzyskiwany za granicą.

Przychodem są także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Kiedy zawiesza się pomostówkę

Analogicznie jak w przypadku rent i emerytur, także w przypadku emerytur pomostowych przychód ten nie może przekroczyć określonych progów zarobkowych.

Jeśli więc nie przekroczy on 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS, emerytura będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jednak gdy będzie większy, ale niższy od 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, świadczenie ulegnie zmniejszeniu o kwotę przekroczenia tego progu, nie więcej jednak niż o maksymalną kwotę zmniejszenia.

Waloryzacja emerytur i rent w 2015 roku. Ile wyniosą świadczenia?>>

Limity przychodów, w których muszą zmieścić się dorabiający do świadczenia przedemerytalnego w 2014 roku, wynoszą (brutto):

  • tzw. dopuszczalna kwota przychodu - 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2013 roku, czyli 912,60 zł (rocznie - 10 951,20 zł),
  • tzw. graniczna kwota przychodu - 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia z 2013 roku, czyli 2 555,10 zł (rocznie - 30 661,20 zł).

Przy czym, jeżeli to zmniejszenie powoduje, że kwota świadczenia przedemerytalnego jest niższa od tzw. gwarantowanej kwoty świadczenia, wypłacana jest kwota gwarantowana, która wynosi w 2014 roku 495,69 zł na miesiąc (rocznie - 5.948,28 zł).

Natomiast jeśli przychód osoby uprawnionej do emerytury pomostowej przekroczy barierę 130 proc, świadczenie ulega zawieszeniu.

Prawo do emerytury pomostowej ulega też zawieszeniu, bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu, w razie podjęcia przez daną osobę pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118)

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. 2008 nr 237 poz. 1656)