Faktycznie od 1 stycznia 2022 r. ZUS zyskał prawo do wstrzymywania prawa do świadczeń w przypadku wystąpienia zaległości, ale tylko w odniesieniu do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na zasadach podobnych jak w przypadku świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Trzeba jednak uściślić, że nie tyle ZUS „wstrzymuje wypłatę”, co z mocy prawa świadczenia te nie przysługują. Zgodnie z nowo dodanym do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa art. 2a zasiłek macierzyński, chorobowy, opiekuńczy oraz świadczenie rehabilitacyjne nie przysługują:
– w razie wystąpienia w dniu powstania prawa do świadczenia zadłużenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę do czasu spłaty całości zadłużenia. Prawo do tych świadczeń przedawnia się, jeżeli zadłużenie nie zostanie uregulowane w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia.