Projektowana nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza odstępstwo od obowiązującej obecnie zasady, zgodnie z którą emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) i mają odpowiedni okres składkowy oraz nieskładkowy (co najmniej 25 lat dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet).
Jego celem jest wprowadzenie tzw. emerytury stażowej, która będzie przysługiwała osobom posiadającym odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobiety będą musiały wykazać 39-letni okres składkowy i nieskładkowy, a mężczyźni analogicznie 44 lata), bez względu na ich wiek. Proponuje się w nim też, aby nabycie prawa do emerytury stażowej zależało od tego, czy dana osoba wypracowała w okresie swojej aktywności zawodowej przynajmniej emeryturę minimalną.