Polski Ład, tj. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadził zmiany nie tylko w ustawach podatkowych, lecz także w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: ustawa o NFZ). Zgodnie z nowo dodanym pkt 35a w art. 66 ust. 1 ustawy o NFZ obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.
Dotychczas jako małżonkowie