Pracownik chorował we wrześniu przez dwa tygodnie (14 dni). Zatrudniony jest na umowę na czas określony od 1 grudnia 2020 r. z wynagrodzeniem godzinowym 19,20 zł za godzinę. Dodatkowo otrzymuje kwartalną premię uznaniową, która wyniosła w grudniu 2020 r. 120 zł (za 1/3 kwartału), w marcu 2021 r. 560 zł, w czerwcu 700 zł. W jaki sposób wyliczyć pracownikowi świadczenie chorobowe?

odpowiedź

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 9 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania, ustalone ze stawki godzinowej oraz 1/7 sumy kwoty premii za IV kwartał 2020 r. w części przypadającej na grudzień oraz premii za I i II kwartał bieżącego roku.
Tak jak zasiłek
Wynagrodzenie chorobowe oblicza się na takich samych zasadach jak zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, że po ustaleniu podstawy wymiaru wynagrodzenia/zasiłku, dzieli się ją przez 30, otrzymaną dniówkę mnoży przez odpowiedni wskaźnik procentowy – zazwyczaj jest to 80 proc. – i na końcu mnoży się przez liczbę dni widniejących na zwolnieniu ZUS ZLA. Zasiłek i wynagrodzenie chorobowe przysługują bowiem za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.
Podstawę wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeśli okres zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy jest krótszy niż 12 miesięcy, to podstawę ustala się z wynagrodzenia uzyskanego tylko za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Gdyby więc pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca, to ten miesiąc należy odrzucić jako niepełny okres ubezpieczenia chorobowego.
Podstawę wymiaru chorobowego stanowi wynagrodzenie pracownika wykazywane w ZUS jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym chorobowe, ale po pomniejszeniu go o kwotę odpowiadającą 13,71 proc. tego wynagrodzenia. Dalej podstawę do chorobowego wylicza się tylko z tych składników, które podlegają oskładkowaniu oraz nie są wypłacane za okresy pobierania świadczeń chorobowych. Innymi słowy, podstawę wymiaru tworzą tylko składniki wynagrodzenia, które są pomniejszane w razie nieobecności pracownika z powodu choroby.
Wewnętrzne przepisy
Kwestia pomniejszania i jego sposobu może wynikać z wewnętrznych przepisów płacowych, np. regulaminu wynagradzania, bądź z dokumentacji płacowej. Poszczególne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłkowej w zależności od tego, za jaki okres przysługują. I tak premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy miesięczne, do których pracownik nie zachowuje prawa w okresie pobierania świadczeń chorobowych, wlicza się do zasiłkowej podstawy wymiaru w kwocie wypłaconej pracownikowi za miesiące kalendarzowe, z których wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia tej podstawy. Natomiast premie i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy kwartalne i niewypłacane za okresy niezdolności do pracy, wlicza się do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru ‒ w wysokości 1/12 kwot wypłaconych pracownikowi za cztery kwartały poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęła się choroba.
Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez okres czterech kwartałów poprzedzających powstanie niezdolności do pracy, to premie i inne składniki za okresy kwartalne powinny być uwzględnione proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tych kwartałach, z których składnik za okresy kwartalne podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku/wynagrodzenia chorobowego.
Średnia miesięczna pensja plus premie
Przechodząc do pytania czytelnika, należy wyjaśnić, że podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za wrzesień stanowić będzie u pracownika średnie miesięczne wynagrodzenie w stawce godzinowej, wypłacone za 9 miesięcy, tj. za okres od grudnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. wraz z premią kwartalną w wysokości stanowiącej 1/7 kwot wypłaconych we wszystkich kwartałach ubiegłego roku, czyli proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy kalendarzowych zatrudnienia w tych kwartałach (IV kwartał 2020 r. – 1 miesiąc zatrudnienia, kolejne dwa kwartały 2021 r. w pełni przepracowane, tj. 7 miesięcy zatrudnienia).
Ile do wypłaty
Miesiąc i rok, z których ustalana jest podstawa chorobowego Wynagrodzenie godzinowe po pomniejszeniu o 13,71 proc. Premia kwartalna po pomniejszeniu o 13,71 proc.
grudzień 2020 3048,45 zł(184 godz. x 19,20 zł) 103,55 zł (za IV kw.)
styczeń 2021 2518,29 zł(152 godz. x 19,20 zł)
luty 2021 2650,83 zł(160 godz. x 19,20 zł)
marzec 2021 3048,45 zł(184 godz. x 19,20 zł) 483,22 zł (za I kw.)
kwiecień 2021 2783,37 zł(168 godz. x 19,20 zł)
maj 2021 2518,29 zł(152 godz. x 19,20 zł)
czerwiec 2021 2783,37 zł(168 godz. x 19,20 zł) 604,03 zł (za II kw.)
lipiec 2021 2915,91 zł(176 godz. x 19,20 zł)
sierpień 2021 2915,91 zł(176 godz. x 19,20 zł)
Razem 25 183,27 zł 1190,80 zł
25 183,27 zł : 9 m-cy = 2798,14 zł
1/7 z 1190,80 zł = 170,11 zł
Łączna podstawa wymiaru: 2968,25 zł (2798,14 zł + 170,11 zł)
Wynagrodzenie chorobowe za 14 dni zwolnienia:
2968,25 zł : 30 = 98,94 zł
98,94 zł x 80 proc. = 79,15 zł
79,15 zł x 14 dni = 1108,10 zł
Podstawa prawna
• art. 36 ust. 1, ust. 2, art. 41, art. 42 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133)