odpowiedź

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 9 miesięcy poprzedzających miesiąc zachorowania, ustalone ze stawki godzinowej oraz 1/7 sumy kwoty premii za IV kwartał 2020 r. w części przypadającej na grudzień oraz premii za I i II kwartał bieżącego roku.