Wycofanie z sądów spraw dotyczących pobranych przez ZUS składek od nagrody rocznej w okresie, w którym funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej przechodzili z systemu powszechnego na mundurowy, rekomenduje Związek Zawodowy Celnicy.pl.

To efekt uchwały Sądu Najwyższego z 26 sierpnia 2021 r. (sygn. akt III UZP 1/21). SN wypowiedział się w sprawie sporu, który funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej prowadzili (część z nich na drodze sądowej) z organem rentowym od ponad trzech lat.
Przypomnijmy: problem wziął się stąd, że od 1 stycznia 2018 r. zostali oni włączeni do systemu emerytur mundurowych. W konsekwencji wyrejestrowano ich z dotychczasowych ubezpieczeń społecznych. Cały czas walczą jednak z ZUS o nienależnie – w ich ocenie – pobrane składki (emerytalną, rentową i wypadkową) od nagrody rocznej za 2017 r. (przysługuje ona za służbę pełnioną w danym roku kalendarzowym), ale wypłaconej już w 2018 r.
Sądy różnie podchodziły do tej kwestii. W efekcie w sprawie musiał wypowiedzieć się SN, który uznał, że nagroda roczna za 2017 r. wypłacona funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej w 2018 r., czyli po ustaniu tytułu obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, stanowi podstawę wymiaru składek.
Rozczarowania treścią uchwały nie kryje Związek Zawodowy Celnicy.pl. Zwraca jednocześnie uwagę, że praktyka stosowana w wymiarze sprawiedliwości jest taka, że sądy co do zasady orzekają w takich sytuacjach zgodnie z uchwałą SN. Dlatego osobom, które nie mają jeszcze rozstrzygnięcia sądowego w pierwszej instancji, wskazuje dwie drogi: czekanie na orzeczenie albo wycofanie spraw z sądów. Związek rekomenduje jednak to drugie z uwagi na większą szansę uzyskania zwolnienia z kosztów postępowania (w tym kosztów zastępstwa procesowego).
Z kolei w stosunku do osób, które mają już pierwsze nieprawomocne orzeczenia, sugeruje rezygnację z apelacji (jeżeli orzeczenie było niekorzystne) lub jej cofnięcie.