Zgodnie z intencjami rządu nowelizacja ma na celu uporządkowanie i racjonalizację systemu ubezpieczeń społecznych, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania ZUS w aspekcie gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.
Dlatego poza ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 423) wprowadzane zmiany obejmują wiele innych kluczowych aktów prawnych, w tym ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 291), ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1133), ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1205).
Wprowadzane zmiany dotyczą m.in. tzw. czerwcowych emerytów. Mają one spowodować, że złożenie wniosku o emeryturę w tym miesiącu nie będzie już oznaczało niższego świadczenia.
Rządowa propozycja przewiduje też modyfikację zasad w kwestii świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Chodzi m.in. o skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia oraz zmiany zasad zliczania okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Rząd chce też, aby przedsiębiorcy mogli ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia chorobowego w przypadku opłacenia składek po terminie (pisaliśmy o tym w DGP nr 20/2021, „Spóźniona składka nie pozbawi zasiłku”). Nowelizacja uzależnia także oskładkowanie od samego faktu posiadania statusu wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej (o tym z kolei pisaliśmy w DGP nr 36/2021, „Wspólnicy spółek nie unikną składek”).
Nie wszystkie regulacje zyskały jednak akceptację senatorów. Dlatego zapowiedzieli złożenie kilku poprawek do ustawy. Dwie mają dotyczyć tzw. czerwcowych emerytów z lat 2009–2019, których nie obejmą nowe regulacje. Pierwsza ma pozwolić na przeliczenie starych świadczeń, które w wyższej wysokości byłyby wypłacane dopiero od momentu przeliczenia, czyli po wejściu w życie ustawy. Druga idzie o krok dalej, bowiem ma przewidywać wyrównanie zaniżonych w poprzednich latach emerytur i rent.
Ma zostać też zgłoszona poprawka dotycząca elektronizacji doręczeń wezwań PFR w związku z PPK.
Propozycjami komisji Senat zajmie się prawdopodobnie w tym tygodniu.
Etap legislacyjny
Ustawa rozpatrzona przez komisję senacką