Z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) wynika, że obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność wraz z osobami z nimi współpracującymi. Z kolei z art. 8 ust. 6 tej ustawy wynika, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:
‒ w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,