Próg uprawniający do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) będzie podnoszony o skumulowany procentowy wzrost najniższej pensji. Pierwsza jego podwyżka na nowych zasadach będzie miała miejsce w 2023 r.

Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, którym wczoraj zajmował się rząd. Co ciekawe, projekt, w wersji, która trafiła do konsultacji wiosną 2020 r., zakładał, że taka waloryzacja będzie przeprowadzana co roku. Przyjęcie weryfikacji w cyklu trzyletnim (tak jak w świadczeniach rodzinnych) oznacza więc, że próg, który od 1 października 2020 r. wynosi 900 zł, będzie obowiązywał jeszcze przez dwa kolejne okresy świadczeniowe, które zaczną się 1 października br. i 1 października 2022 r.
Kolejne modyfikacje zawarte w projekcie dotyczą przepisów obowiązujących przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych oraz z FA. Należy do nich m.in. rozszerzenie katalogu danych podatkowych, których rodzic nie musi dokumentować zaświadczeniami lub oświadczeniami, bo gmina uzyska je drogą elektroniczną z rejestrów Ministerstwa Finansów. Będzie to dotyczyć osób, których dochody są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem, oraz mających mniej niż 25 lat, których przychody nie są w ogóle opodatkowane.
– Taka zmiana będzie nie tylko ułatwieniem dla rodziców, którzy będą zwolnieni z konieczności dostarczania kolejnych dokumentów, ale też dla organów, bo uprości i przyspieszy proces przyznawania świadczeń – mówi Bogumiła Jastrzębska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
Zmieniona będzie też zawarta w art. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 111) lista dochodów nieopodatkowanych, które są wliczane do kryterium dochodowego przy ubieganiu się o zasiłek oraz świadczenia z FA. Znajdą się na niej stypendia wypłacane bezrobotnym niezależnie od tego, czy są finansowane z pieniędzy UE, czy Funduszu Pracy. Teraz wspomniany przepis wymienia tylko te pierwsze, co w ocenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej prowadzi do nieuzasadnionego, preferencyjnego traktowania osób, których stypendium pokrywa FP.
W projekcie znalazły się też zmiany mające ujednolicić tryb postępowania gmin w przypadku wniosków o świadczenia pochodzących od osób, które jeszcze przed ich rozpatrzeniem zmieniły miejsce zamieszkania lub rodzin, które przeprowadziły się już po przyznaniu pieniędzy na dzieci (teraz samorządy różnie postępują w takich sprawach).
Ponadto wydłużony zostanie okres obowiązywania przepisów, które zostały wprowadzone w ramach ustawy z 2 marca 2020 r., czyli tzw. specustawy covidowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). Zgodnie z nimi obniżka wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub dochodu z działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19 jest traktowana jako utrata dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z FA oraz rodzinnych. Przy czym obecne ich brzmienie dotyczy okresów ich wypłaty, które będą się kończyć 30 września oraz 31 października br. Natomiast projekt ustawy wydłuża stosowanie takiego rozwiązania do 30 września i 31 października 2022 r., czyli również na następny okres świadczeniowy i zasiłkowy.
Wreszcie zmiany obejmą przepisy, na podstawie których wojewodowie rozpatrują sprawy o 500+ oraz świadczenia rodzinne, gdzie mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ich celem ma być zmniejszenie zaległości w rozpatrywaniu takich spraw.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów