Sprawa dotyczyła konstytucyjności par. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej (Dz.U. z 2005 r. nr 86, poz. 734 z późn. zm.). Trybunał zajął się sprawą na wniosek rzecznika praw obywatelskich, który wskazał, że rząd, przygotowując rozporządzenie wykonawcze do ustawy pragmatycznej z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 667 ze zm.) bezprawnie ograniczył warunki ubiegania się o zwiększenie emerytury. Sędziowie TK nie mieli wątpliwości, że przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą.
Reklama

Reklama
Zgodnie z przepisami mundurowi mogą się ubiegać o podwyższenie emerytury o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu. Aby taki rok został zaliczony, uprawniony musi co najmniej 6 razy w roku wykonywać np. czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze lub interwencje w celu ochrony ludzi i mienia.
– Wprowadzenie w rozporządzeniu kryterium bezpośredniości doprowadziło do zawężenia ustawowego wymogu podwyższenia emerytury – tłumaczył motywy wyroku Stanisław Rymar, sędzia sprawozdawca.
Sędziowie TK uznali, że wpisanie dodatkowej przesłanki do rozporządzenia jest przekroczeniem ustawowej normy do wydania aktu wykonawczego. W efekcie dowódcy jednostek , którzy są uprawnieni do wydawania zaświadczeń uzasadniających podwyższenie emerytury, przyjmowali, że samo zakwalifikowanie czynności jako „szczególnie zagrażającej życiu lub zdrowiu” nie daje jeszcze podstawy do wyższego świadczenia. W efekcie uprawnieni otrzymywali niższe emerytury.
TK zwrócił uwagę, że wykreślenie słowa „bezpośrednio” jako niekonstytucyjnego spowoduje, że przepisy te nadal będą obowiązywać. Tym samym osoby uprawnione nie stracą możliwości otrzymania większego świadczenia. Prawo do podwyższenia wysokości emerytury mają m.in. osoby uczestniczące w misjach pokojowych lub służące na terenach objętych wojną. Na zwiększenie wysokości emerytury mogą także liczyć saperzy, ratownicy, nurkowie, piloci i załogi śmigłowców oraz skoczkowie spadochronowi.
95 tys. osób wzięło udział w polskich misjach wojskowych od 1953 roku
ORZECZNICTWO
Wyrok TK z 27 maja 2014 r., sygn. akt U 12/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia