Osoba pobierająca po śmierci małżonka rentę rodzinną z luksemburskiego systemu ubezpieczeniowego musi się liczyć ze wstrzymaniem wypłaty, jeśli ponownie weźmie ślub. Zamiast tego dostanie specjalną wypłatę zależną od wieku.
Zatrudniony w Luksemburgu obywatel naszego kraju uległ tam śmiertelnemu wypadkowi. Żona zmarłego oraz nieletnie dzieci otrzymały jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku. Jednocześnie instytucja ubezpieczeniowa rozpoczęła wypłatę renty rodzinnej. Prawo do takiego świadczenia zyskały dzieci oraz wdowa. Ta ostatnia zamierza jednak wstąpić w związek małżeński.
Zgodnie z polskimi przepisami taka osoba nie traci prawa do renty rodzinnej. Jednak z informacji otrzymanych z Centrali ZUS wynika, że w przypadku pobierania renty rodzinnej z instytucji luksemburskiej osobie, która zdecyduje się na ponowne zawarcie związku małżeńskiego, wypłata świadczenia zostaje wstrzymana. Otrzyma ona za to w takiej sytuacji sumę odpowiadającą:
●równowartości sześćdziesięciu miesięcznym płatnościom (jeśli wstąpienie ponownie w związek małżeński następuje przed ukończeniem 50 lat) lub
●równowartości trzydziestu sześciu miesięcznym płatnościom (jeśli wstąpienie ponownie w związek małżeński następuje po ukończeniu 50 lat).
Powyższa kwota nie zawiera specjalnego dodatku mieszkaniowego (specialflat-rate suplement) oraz specjalnego dodatku związanego z przychodem (specialincome-related suplement).
ZUS wskazuje jednak, że nie ponosi odpowiedzialności za informacje dotyczące prawa do świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego Luksemburga.
– W praktyce okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie prawa do wypłaty bezpośrednio w instytucji ubezpieczeniowej danego kraju. Nawet niewielka nieścisłość może bowiem spowodować utratę wypłaty – wyjaśnia Bartosz Nowak, radca prawny z Kancelarii Radców Prawnych Marek Nałęcz Socha Bartosz Nowak w Jeleniej Górze.
Warto podkreślić, że funkcjonujący w Luksemburgu system ubezpieczeń emerytalnych zajmuje się (podobnie jak w Polsce) wypłatą emerytur, świadczeń z tytułu niepełnosprawności oraz rent rodzinnych. Prawo do tego ostatniego świadczenia mają małżonkowie pozostali przy życiu, partnerzy, rodzice, krewni oraz dzieci zmarłego. Jest wypłacane przez NationalPensionInsurance (CNAP). Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwej instytucji ubezpieczeniowej, tj. w CaisseNationaled’assurancePension.