Wdowa pobierająca takie świadczenie nie straci do niego prawa po zmianie stanu cywilnego. Natomiast dzieci mają prawo do wypłaty renty rodzinnej tylko w okresie nauki w szkole i na studiach wyższych.

Czy wdowa wybierze emeryturę albo rentę

Właścicielka niewielkiego punktu usługowego nabyła prawo do emerytury. Wysokość świadczenia była jednak bardzo niska ze względu na niskie składki odprowadzane do ZUS. Z tego też powodu zwróciła się do zakładu o wyliczenie wysokości renty rodzinnej po swoim zmarłym rok wcześniej mężu, który był urzędnikiem. Czy Zakład ma obowiązek wypłaty wyższego świadczenia?
Jeśli osoba uprawniona do renty rodzinnej jest jednocześnie uprawniona do własnej emerytury, wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez osobę uprawnioną. Zasada ta dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Sprawa była prosta do czasu, kiedy wszyscy ubezpieczeni otrzymywali emerytury liczone na starych zasadach z uwzględnieniem części socjalnej. Sytuacja się zmieniła, kiedy o emerytury zaczęły się ubiegać kobiety oszczędzające w otwartych funduszach emerytalnych. W takim przypadku część wypłacana z OFE została nazwana emeryturą okresową (mężczyźni nie mają prawa do takiego świadczenia). Przy czym wprowadzono wymóg, że takie świadczenie z pieniędzy zgromadzonych w II filarze jest wypłacane tylko wówczas, jeśli zgromadzone tam środki są równe lub wyższe niż dwudziestokrotność kwoty dodatku pielęgnacyjnego. Jeżeli środki w OFE nie osiągają tej wartości – zwiększają podstawę obliczenia emerytury z FUS, ustalanej według zasad zreformowanych. W przypadku kobiety mającej prawo do wypracowanej swojej emerytury oraz renty rodzinnej po zmarłym zainteresowana ma prawo do emerytury z FUS wraz z okresową emeryturą kapitałową albo do renty rodzinnej wraz z okresową emeryturą kapitałową. W takim przypadku prawo do emerytury z FUS jest zawieszone. Gdy kobieta jest uprawniona do emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej oraz jednocześnie do renty rodzinnej, wypłacanej przez inny organ emerytalno-rentowy – może pobierać rentę rodzinną z innego organu, a ZUS wypłaca wówczas jedynie okresową emeryturę kapitałową. W takiej sytuacji prawo do emerytury z FUS jest zawieszone.
Podstawa prawna
Art. 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).

Czy alimenty są podstawą wypłaty świadczenia

Małżeństwo mające za sobą ponad 25 lat wspólnego życia zdecydowało się na rozwód. Mąż zdecydował się na zawarcie z żoną ugody, w której ujęte zostały szczegóły dotyczące wypłaty alimentów. Kiedy sprawa została formalnie załatwiona, zmarł. Czy w takiej sytuacji była żona ma prawo do renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS?
Prawo do renty rodzinnej przysługuje wdowie, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie ukończyły 16 lat, a jeżeli się uczą – 18 lat życia lub są całkowicie niezdolne do pracy. Prawo do takiego świadczenia przysługuje także wdowie, jeśli spełni warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zakończenia opieki nad dziećmi. Koniecznym warunkiem uzyskania renty rodzinnej po zmarłym małżonku jest też pozostawanie z nim, w chwili jego śmierci, we wspólności małżeńskiej. Ponadto prawo do takiego świadczenia występuje także w sytuacji, kiedy osoba zainteresowana uzyskaniem takiego świadczenia ma prawo do alimentów ze strony zmarłego ustalonych wyrokiem lub ugodą sądową.
Podstawa prawna
Art. 67–74 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).

Czy ZUS wypłaca renty rodzinne dzieciom

Ojciec osierocił syna będącego w klasie maturalnej. Czy takie dziecko będzie mogło otrzymywać z ZUS rentę rodzinną?
Renta rodzinna przysługuje dziecku do ukończenia 16 lat. Jednak gdy kontynuuje naukę, może ją otrzymywać aż do 25. roku życia. Wyjątek to sytuacja, w której młoda osoba jest na ostatnim roku studiów i ukończyła już 25 lat. Wówczas świadczenie przysługuje jej do ukończenia tego roku studiów. Osoba ubiegająca się o takie świadczenie obowiązkowo musi dostarczyć zaświadczenie potwierdzające naukę w szkole lub na studiach.
Podstawa prawna
Art. 67 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).

Czy wdowa straci rentę rodzinną po ślubie

Zatrudniona w prywatnej firmie księgowa została wdową w wieku 50 lat. Złożyła do ZUS wniosek o przyznanie renty rodzinnej, bowiem planowała kilkumiesięczną przerwę w pracy. Od dawna miała zamiar odwiedzić swoją rodzinę mieszkającą w Australii. Po otrzymaniu pierwszego świadczenia uprawniona wybrała się na zasłużone wakacje. W Australii poznała swojego przyszłego męża. Po powrocie do Polski wzięli ślub. Czy ZUS zabierze jej teraz świadczenie?
Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli osoba zatrudniona zmarła, to jest uznawana za całkowicie niezdolną do pracy i tym samym również w takiej sytuacji osobie uprawnionej przysługuje prawo do renty. Renta przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Uprawniony do wypłaty jest m.in. małżonek zmarłego, czyli wdowa lub wdowiec. Przepisy nie uzależniają prawa do takiego świadczenia od pozostawania w stanie wolnym. Tym samym powtórne wyjście za mąż nie spowoduje, że zainteresowana straci prawo do wdowiej renty. Musi być jednak spełniony warunek polegający na tym, że wdowa najpierw musi mieć ustalone prawo do renty rodzinnej, a dopiero później decyduje się na zmianę stanu cywilnego.
Podstawa prawna
Art. 67–74 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).

Czy wdowiec musi uczestniczyć w szkoleniu

Małżeństwo po ślubie przeprowadziło podział obowiązków. Kobieta uznała, że będzie robić karierę, zaś jej mąż ma się zajmować domem. Kiedy mąż miał 48 lat, jego żona zmarła. Okazało się, że nikt nie chce przyjąć do pracy absolwenta studiów humanistycznych bez żadnej praktyki zawodowej. Czy taki mężczyzna może ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłej żonie?
Wdowiec może ubiegać się o okresową rentę rodzinną po zmarłej żonie. Jeśli nie posiada kwalifikacji zawodowych umożliwiających mu podjęcie pracy, może okres do czasu ukończenia 50 lat wykorzystać na zdobycie nowych umiejętności. Taka osoba może skorzystać z pośrednictwa urzędu pracy, który organizuje różnego rodzaju szkolenia zawodowe. Osoba zainteresowana sama decyduje o podjęciu edukacji zawodowej w wybranym przez siebie kierunku. Organy emerytalne nie opłacają takich szkoleń ani nie prowadzą tego rodzaju działalności. Wdowiec ubiegający się o przyznanie renty rodzinnej w okresie podnoszenia kwalifikacji ma obowiązek przedstawić, wraz z wnioskiem o takie świadczenie, zaświadczenie właściwego zakładu, instytucji lub organizacji prowadzącej takie szkolenie. Zaświadczenie powinno potwierdzać, że dana osoba faktycznie uczestniczy w szkoleniu.
Podstawa prawna
Art. 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).

Czy wdowa po szkoleniu zostanie bez renty

W niewielkim miasteczku na wschodzie Polski małżeństwo prowadziło handel obwoźny. Mąż był właścicielem firmy. Jego żona pomagała mu na czarno. Kiedy maż uległ śmiertelnemu wypadkowi, jego żona miała ukończone 49 lat. Nigdy nie pracowała na etacie, więc wystąpiła do ZUS o rentę rodzinną. Czy wdowa niemająca ukończonych 50 lat otrzyma na stałe świadczenie?
Wdowa lub wdowiec niespełniający ustawowych warunków i nieposiadający niezbędnych źródeł utrzymania mają prawo do renty rodzinnej wypłacanej przez okres jednego roku od chwili śmierci małżonka. Jeżeli taka osoba będzie uczestniczyć w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, to okres pobierania renty może być przedłużony do 2 lat. Takie świadczenie stanowi przejściową formę pomocy w zdobywaniu kwalifikacji do samodzielnej egzystencji, ułożenia życia w nowej rzeczywistości. Umożliwia ona przetrwanie do chwili spełnienia warunków nabycia renty rodzinnej wypłacanej już na stałe. Warunek dotyczący wieku lub niezdolności do pracy musi być spełniony w okresie nie dłuższym niż 5 lat od śmierci męża lub od zaprzestania wychowania dzieci.
Podstawa prawna
Art. 70 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).

Czy renta jest liczona z zarobków zmarłego

Pracownik niewielkiej firmy wytwórczej część swojego wynagrodzenia otrzymywał od swojego pracodawcy pod stołem. Natomiast od wysokości płacy minimalnej były płacone składki. Czy podstawa wymiaru będzie mieć wpływ na wysokość renty rodzinnej ?
ZUS po śmierci ubezpieczonego ustala wysokość świadczenia w takiej wysokości, jaka mogłaby przysługiwać zmarłemu. Określenie należnego świadczenia jest przeprowadzane na podstawie takich samych dokumentów, jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o rentę lub emeryturę. I dopiero tak obliczone świadczenie jest dzielone między uprawnionych. Jeśli renta rodzinna przysługuje jednej osobie, to otrzyma ona 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. Do 90 proc. wzrasta wysokość renty dzielonej między dwie uprawnione osoby. Jednak już dla trzech i więcej osób ubiegających się o takie świadczenia do podziału jest 95 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu. W praktyce więc wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności dzielona jest w równych częściach między uprawnionych.
Podstawa prawna
Art. 73 i 74 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 z późn. zm.).