Od 1 lutego zmieniają się zasady oszczędzania w II filarze. Osoby zbliżające się do emerytury będą miały systematycznie przekazywane składki z otwartych funduszy emerytalnych na subkonto prowadzone w ZUS.

Czy nowi pracownicy muszą wybrać fundusz

W lutym absolwent liceum kończy specjalistyczny kurs zawodowy. Po zdaniu egzaminu i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego kwalifikacje planuje rozpocząć pracę na podstawie umowy o pracę. Jego przyszły pracodawca poinformował go, że osoby, które wcześniej zatrudniał, same musiały wybrać OFE. Jeśli zaś tego nie zrobiły, to ZUS losował ich do przypadkowego funduszu. Czy teraz może zrezygnować z oszczędzania w funduszu?
Od 1 lutego tego roku zaczynają obowiązywać przepisy wprowadzające dobrowolność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych. Osoby ubezpieczone mogą samodzielnie podjąć decyzję, czy składka w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru ma być przekazywana do OFE czy na subkonto w ZUS. Zdecydować o tym można wyłącznie w okresie okienek transferowych, od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r., następnie w okresie tych samych miesięcy w 2016 r., a następnie co 4 lata. W okienkach transferowych będzie można zmienić swoją poprzednią decyzję o sposobie przekazywania składek do OFE czy na subkonto lub odwrotnie. Umożliwi to dokonywanie wyboru oraz podejmowanie decyzji przez członków OFE o przekazywaniu składki albo nadal do funduszu, albo na subkonto lub odwrotnie oraz ewentualną zmianę poprzedniej decyzji.
W tym konkretnym przypadku osoba planująca rozpoczęcie pracy w marcu może już skorzystać z możliwości samodzielnego wyboru miejsca odkładania części środków na starość. Jeśli ubezpieczony zdecyduje się na oszczędzanie w OFE, to w okresie pierwszych miesięcy podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu powinien podpisać umowę z OFE. Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym następuje z chwilą zawarcia umowy z funduszem. Ta grupa osób, które rozpoczynają pracę w lutym lub w marcu, będzie mieć cztery miesiące na podjęcie decyzji.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Czy rozpoczynający pracę w lutym będzie losowany

Absolwent wyższej uczelni ekonomicznej rozpoczyna pracę zawodową. Umowa opiewa, że jego pierwszym dniem pracy będzie 3 lutego. Jego pracodawca przygotował już wszystkie dokumenty niezbędne do zgłoszenia go do ubezpieczenia społecznego. Czy taka osoba będzie uczestniczyć w losowaniu do OFE?
Wprowadzenie zasady dobrowolności co do miejsca przekazywania części składek z II filaru spowodowało, że losowanie przyszłych członków otwartych funduszy emerytalnych stało się zbędne. To jednak nie oznacza, że taka osoba została zwolniona z obowiązku wyboru. Wręcz odwrotnie. Ci ubezpieczeni, którzy zdecydują się podpisać umowę z OFE w kwietniu, będą mieli składki przekazane poczynając od tego miesiąca. Ostatni raz na ich konto w OFE trafią pieniądze za czerwiec. Stare zasady wpłaty obowiązują bowiem tylko do 30 czerwca 2014 r. Natomiast składka opłacona za lipiec zostanie przekazana do OFE, gdy zostanie złożone oświadczenie o dalszym przekazywaniu składek do OFE. Inaczej trafi do ZUS.
Podstawa prawna
Art. 5 oraz art. 11 st. 1 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Czy można złożyć wniosek po okienku transferowym

Osoba obowiązkowo ubezpieczona w OFE planuje wyjechać na specjalistyczne studia do Stanów Zjednoczonych. Tym samym nie będzie obecna w kraju w okresie od kwietnia do lipca, kiedy będzie możliwość składania deklaracji o pozostaniu w OFE. Czy będzie mogła złożyć oświadczenie o kontynuowaniu oszczędzania po powrocie do kraju?
Osoba zainteresowana kontynuowaniem oszczędzania w OFE obowiązkowo musi złożyć w ZUS oświadczenie w tej sprawie. Ustawodawca wskazał, że osoby zainteresowane muszą podjąć decyzję w ciągu czterech miesięcy od 1 kwietnia do końca lipca tego roku. Co więcej, jest to terminem zawity, co oznacza, że nie ma możliwości jego przywrócenia w przypadku jego niedochowania. Jedynym sposobem jest to, by osoba przebywająca poza granicami kraju mogła złożyć takie oświadczenie w formie dokumentu elektronicznego odpowiednio uwierzytelnionego.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Czy suwak emerytalny działa w każdym przypadku

Osoba oszczędzająca w OFE za kilka lat będzie przechodzić na emeryturę. Czy jej środki zgromadzone w takim funduszu będą specjalnie chronione, jeśli do zakończenia aktywności zawodowej będzie jej brakowało 10 lat?
Osoby oszczędzające w II filarze na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego zostaną objęte suwakiem emerytalnym. Na tej podstawie OFE będą przekazywać do ZUS co miesiąc 1/120 wartości jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na indywidualnym rachunku członka OFE. Umorzenia będą za każdym razem dotyczyć 1/120 liczby jednostek zapisanych na rachunku członka w dniu poinformowania OFE przez ZUS o tym, że członkowi OFE pozostało 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. W miesiącu, w którym ubezpieczony ukończy powszechny wiek emerytalny, na rachunku członka OFE ma już nie być żadnych jednostek rozrachunkowych. Takie rozwiązanie ma chronić oszczędności ubezpieczonych przez zmianami na rynkach finansowych.
Inaczej będą traktowane osoby, które mają do emerytury mniej niż 10 lat lub taki wiek osiągną w okresie od 1 lutego do 30 października 2014 r. Otwarty fundusz emerytalny do 12 listopada 2014 r. przekaże do ZUS umorzone środki za okres do 30 października 2014 r. W kolejnych miesiącach jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunkach tych osób będą umarzane w ramach suwaka bezpieczeństwa.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Czy ZUS zbierze informacje o uprawnionych

Osoba zainteresowana przekazaniem wszystkich swoich oszczędności z II filaru zastanawia się, czy ZUS po jej śmierci przekaże najbliższym środki zgromadzone w czasie oszczędzania?
Środki gromadzone na subkoncie podlegają dziedziczeniu. Aby to było możliwe, ZUS gromadzi informacje o małżonkach oraz osobach fizycznych, na rzecz których ma nastąpić wypłata środków zapisanych na subkoncie.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Czy pomostówka ma wpływ na OFE

Osoba pobierająca emeryturę pomostową nadal opłaca składki do otwartego funduszu emerytalnego, bowiem jest aktywna zawodowo. Zamiast jednak pracować w szkodliwych dla zdrowia warunkach, prowadzi małą firmę zajmującą się zakładaniem ogrodów. Czy wprowadzenie dobrowolności oszczędzania w OFE będzie mieć wpływ także na emeryta ze świadczeniem pomostowym?
Uzyskanie przez osobę ubezpieczoną prawa do emerytury lub pomostówki albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego spowoduje, że ZUS zaprzestanie odprowadzania za nią nowych składek do otwartego funduszu emerytalnego. W takim przypadku całość składki będzie ewidencjonowana na koncie ubezpieczonego, z wyjątkiem osób mających ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej, emerytury pomostowej albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dla nich część składki nadal będzie ewidencjonowana na subkoncie. Środki przeniesione do ZUS w wyniku umorzenia wszystkich jednostek rozrachunkowych pozostałych na rachunku członka OFE zostaną zewidencjonowane na subkoncie.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Czy konieczna jest specjalna umowa z ZUS

W 1999 roku sekretarka urodzona w 1960 roku, pracująca w szkole podstawowej, zdecydowała się na oszczędzanie w OFE. Zrobiła tak, chociaż ze względu na swój wiek miała prawo do pozostania w ZUS. Uwierzyła jednak, że w ten sposób zgromadzi więcej pieniędzy na starość. Przez ostatnie lata jednak żałowała swojej decyzji, bowiem nie była zadowolona w wyników inwestowania OFE. Teraz chce jak najszybciej zrezygnować z takiej formy odkładania pieniędzy na starość. Czy musi składać w tej sprawie oświadczenie?
Osoby zainteresowane wystąpieniem z OFE i przekazaniem swoich nowych składek do ZUS nie mają obowiązku składania żadnych dodatkowych oświadczeń. Po zakończonym okresie uprawniającym do transferu ich pieniądze z automatu trafią na subkonto w ZUS.
Podstawa prawna
Art. 5 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).

Czy trzeba się będzie wypisać z OFE

Właściciel niewielkiej firmy produkcyjnej planuje nadal oszczędzać w OFE. Zastanawia się jednak, co będzie musiał zrobić, aby po przejściu na emeryturę nie ponosić z tego tytułu żadnych dodatkowych wydatków. Czy musi sam iść do OFE?
Członkostwo w OFE ustaje z dniem wykreślenia członka z funduszu. Dokonuje tego ZUS, usuwając taką osobę z Centralnego Rejestru Członków Otwartych Funduszy Emerytalnych. Takie postępowanie ma związek z przekazaniem całości środków zgromadzonych na rachunku członka OFE na fundusz emerytalny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1717).