Ostatnie rozporządzenie związane z wejściem w życie zmian w OFE przyjęte. Zasadnicza część przepisów ustawy zacznie działać w najbliższy weekend.
Do poniedziałku 51,5 proc. aktywów OFE zostanie przesuniętych do sektora publicznego i ZUS. Przyjęte wczoraj przez Radę Ministrów rozporządzenie dotyczy polityki inwestycyjnej funduszy i ograniczeń w inwestowaniu przez nie po przekazaniu aktywów do ZUS. Opisuje ono m.in. sposoby zabezpieczenia obligacji i innych papierów dłużnych będących w posiadaniu funduszu. Rozporządzenie reguluje także kwestie limitów inwestycyjnych OFE, które mówią m.in., że fundusz nie może ulokować w akcjach jednej spółki więcej niż 10 proc. aktywów.
Z punktu widzenia zainteresowanych pozostaniem w OFE ważniejsze jest rozporządzenie przyjęte kilka dni wcześniej. Dotyczy wzoru oświadczenia, które będzie miała złożyć osoba chcąca pozostać w OFE. Oprócz podania danych będzie deklarowała, czy pozostaje w dotychczasowym funduszu, czy też wybierze któryś z pozostałych. Oświadczenie będzie można pobrać ze stron internetowych ZUS, resortów pracy, finansów czy Komisji Nadzoru Finansowego.
Wyboru będzie można dokonać od 1 kwietnia do 31 lipca, składając oświadczenie w oddziale ZUS osobiście lub pocztą. Można też będzie wysłać je za pośrednictwem profilu zaufanego przez internet. Po 31 lipca składka tych osób będzie przekazywana do wybranego OFE. Z kolei wszyscy, którzy nie dokonają wyboru, automatycznie trafią do ZUS. Po okresie wyboru ich składka będzie lokowana na subkoncie w ZUS. Wybór dotyczy jedynie przyszłej składki, a nie części aktywów, które po 1 lutego pozostaną w OFE. Te nadal będą inwestowane przez fundusze.