Koniec obowiązku oszczędzania w OFE. Ubezpieczeni sami zdecydują, czy chcą, aby ich składki trafiały na subkonto, czy do otwartych funduszy.
Zasady oszczędzania w II filarze / Dziennik Gazeta Prawna
Od 1 kwietnia osoby podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym będą miały cztery miesiące na wybór między ZUS a OFE. Oznacza to zniesienie przymusu oszczędzania w otwartym funduszu emerytalnym przez osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. Zmiana wynika z ustawy z 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasady wypłaty emerytur ze środków gromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717). Jutro wchodzi w życie część jej przepisów.

Bez oświadczenia

Na podstawie ustawy osoby, które są zainteresowane zakończeniem oszczędzania w OFE, zostały zwolnione z obowiązku składania oświadczeń potwierdzających chęć przejścia do ZUS.
– To złe rozwiązanie. Skoro członek podpisał już umowę z OFE, to konsekwencją powinno być wymaganie od niego aktywnego działania, aby składka nie była już przekazywana do otwartego funduszu – zauważa Paweł Pelc, radca prawny, wiceprezes Stowarzyszenia Rynku Kapitałowego UNFE.
Eksperci zwracają też uwagę na wzmocnienie roli ZUS. Zakład będzie informował otwarte fundusze o obowiązku przekazania środków na FUS ze względu na ukończenie przez zainteresowanego wieku niższego o 10 lat od powszechnego wieku emerytalnego. OFE będzie mieć obowiązek systematycznie przekazywać te środki na FUS, korzystając z suwaka emerytalnego. Pieniądze będą ewidencjonowane na subkoncie zainteresowanego. Podobnie stanie się w przypadku osób, które rozpoczynając aktywność zawodową, wybiorą OFE, ale nie podpiszą z nim umowy. Środki te będą przekazywane na subkonto w ZUS.
Inna jest sytuacja osób, które zdecydują się na pobieranie emerytury częściowej. – ZUS zawiadamia OFE o złożeniu wniosku o wypłatę takiego świadczenia i o obowiązku przekazania całości środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu bezpośrednio do FUS – zauważa Karolina Miara, adwokat współpracująca z Kancelarią Kochański, Zięba i Partnerzy.
Ustawa wprowadza także zmiany do przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego mundurowych. Byli policjanci czy żołnierze zawodowi, pobierający jednak świadczenia z ZUS, a nie wyłącznie resortowego zakładu emerytalnego, nie będą mogli otrzymać świadczenia niższego niż najniższa emerytura. Zmiana ta dotyczy sytuacji, kiedy zainteresowany otrzymuje wypłaty z dwóch systemów.
Nowe przepisy ograniczają też uprawnienia otwartych funduszy emerytalnych. – Podejmowanie decyzji w sprawie przekazywania przyszłej składki będzie dla członków OFE utrudnione, bo w okresie tym ustawodawca zakazał otwartym funduszom jakiejkolwiek reklamy – dodaje Paweł Pelc.

Informacja nie promocja

Zakazane jest promowanie, które nie jest informacją. Nie wolno członków OFE wprowadzać w błąd ani nakłaniać do wyboru lub pozostania w konkretnym funduszu. Za złamanie zakazu grozi kara do 3 mln zł.
Fundusze będą mieć prawo do informowania o swoich wynikach. Zyskają możliwość udostępniania w sposób zrozumiały, obiektywny i rzetelny swojej sytuacji finansowej oraz przedstawiania ryzyka związanego z przystąpieniem do OFE oraz kontynuowaniem oszczędzania w takiej instytucji finansowej.
Otwarte fundusze zyskały prawo do inwestowania w obligacje państw będących członkami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Łączna wartość lokat OFE w aktywach takich krajów nie może przekroczyć 30 proc. ich wartości.
Każda osoba, która zdecyduje się na wstąpienie do otwartego funduszu lub kontynuowanie oszczędzania w takiej formie, powinna otrzymywać co 12 miesięcy informację o środkach znajdujących się na swoim koncie. Członkowie OFE będą musieli otrzymać wiadomość o terminach wpłaty składek na ich konto, wypłatach transferowych oraz wynikach inwestowania.
Ustawa wprowadziła zasadę, że OFE może pobierać opłaty wyłącznie jako potrącenie wpłaconych składek w wysokości nie większej niż 1,75 proc. Może być ono dokonane przed przeliczeniem wpłat na jednostki rozrachunkowe.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 lutego 2014 r.