Osoby pracujące z rzemieślnikami wykonującymi prace w szkodliwych warunkach mają pretensje do ZUS, że ten nie chce im przyznać prawa do wcześniejszej emerytury ze względu na rodzaj wykonywanej pracy. Na jakiej podstawie odmawia się im przyznania wcześniejszej emerytury i czy możliwa jest zmiana przepisów w tym zakresie?
Reformując system ubezpieczeń społecznych, którego podstawowe zasady weszły w życie 1 stycznia 1999 r., a w szczególności porządkując ubezpieczenie emerytalne, przyjęto zasadę stopniowej likwidacji możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Przepisy obowiązującej od ponad 14 lat ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) regulują zatem również sposób wygaszania dotychczasowych uprawnień do emerytur przysługujących na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.). Przepisy tego ostatniego, wydane z upoważnienia art. 55 ustawy z 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 40, poz. 267, z późn. zm.), nigdy nie miały charakteru powszechnego. Od czasu ich wejścia w życie ograniczały prawo do wcześniejszej emerytury do osób, których ubezpieczenie wynikało ze stosunku pracy.
Należy zauważyć, że już sam tytuł rozporządzenia przesądza, że prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie jego przepisów mogą nabyć wyłącznie ci ubezpieczeni, którzy legitymują się odpowiednim okresem pracowniczego zatrudnienia w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.