Świadczenia, których wypłata została wstrzymana z powodu braku możliwości ich dostarczenia zainteresowanemu, będą ponownie przekazywane od miesiąca ich zawieszenia.
Tak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji(...), który trafił już do konsultacji. Stanowi on realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r. (sygn. akt P 14/11 opublikowanego 28 lutego 2013 r., Dz.U. poz. 271). Za niezgodne z ustawą zasadniczą uznane zostały przepisy umożliwiające wypłatę zawieszonego świadczenia dopiero od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie dostarczenia pieniędzy dla zainteresowanego. Trybunał zdecydował o odroczeniu utraty mocy przez niekonstytucyjne przepisy na 12 miesięcy, czyli do 28 lutego 2014 r.
Funkcjonariusze i żołnierze zawodowi będą mogli się ubiegać o wypłatę zawieszonych świadczeń za okres nie dłuższy niż trzy lata wstecz od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ich wznowienie. Ze zmiany tej skorzystają ci mundurowi, którzy z powodu długotrwałego wyjazdu, np. na misje, nie mogą odbierać korespondencji od zakładów emerytalnych.
Etap legislacyjny
Projekt trafił do konsultacji