Mundurowi, którym zakład emerytalny wstrzymał wypłatę świadczenie z powodu braku możliwości jej dostarczenia, będą mogli ubiegać się o zaległości.
Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... Wykonuje on wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2013 r., sygn. akt P 14/11 (Dz.U. poz. 271). Sędziowie uznali, że art. 46 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym mundurowych jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Tym samym byli żołnierze i funkcjonariusze, którym zakład emerytalny wstrzymał wypłatę świadczenia z powodu problemów z jego dostarczeniem, będą mogli występować o wypłatę. Z tego też powodu rząd proponuje, aby była ona wznawiana od miesiąca, w którym ją wstrzymano. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż trzy lata wstecz (licząc od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty). Dzięki temu nastąpi zrównanie praw i obowiązków emerytów z systemu powszechnego i zaopatrzeniowego.
Projekt ustawy zakłada także, że wypłata zaległości będzie możliwa dopiero po ustaniu przyczyny powodującej jej wstrzymanie. Oznacza to, że zawieszona renta lub emerytura zostanie przekazana od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o jej wznowienie lub wydano decyzję z urzędu.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Rząd przyjął