Od 1982 r. jestem na przyznanej na stałe rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Nigdzie już potem nie pracowałem. Do wyliczenia świadczenia przyjęto 19 lat i 8 miesięcy udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych. Po ukończeniu 60 lat z urzędu dodano mi 64 miesiące do uzupełnienia do pełnych 25 lat stażu – pisze pan Jan. – Jaka kwota bazowa posłuży do obliczenia mojej emerytury z urzędu? Czy o wypłatę mogę wystąpić sam i czy po jej otrzymaniu będę mógł wnioskować o ponowne przeliczenie świadczenia zgodnie z obecnie obowiązującą kwotą bazową – pyta czytelnik.
Każdy rencista, w tym przypadku mężczyzna pobierający rentę z tytułu niezdolności do pracy urodzony przed 1 stycznia 1949 r., który kończy powszechny wiek emerytalny (w 2013 r. jest to 65 lat i kilka miesięcy w zależności od miesiąca urodzenia), otrzyma zamiast renty emeryturę z urzędu. Nie składa żadnego wniosku, ZUS sam przyznaje mu wsparcie.
Poza ukończeniem odpowiedniego wieku musi jeszcze spełnić dodatkowy warunek – podlegać ubezpieczeniu społecznemu (przed 1 stycznia 1999 r.) lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (po 31 grudnia 1998 r.). Emeryturę z urzędu przyznaje się niezależnie od tego, czy spełnione są warunki dotyczące stażu ubezpieczeniowego (okresu składkowego i nieskładkowego), wynoszącego dla mężczyzny co najmniej 25 lat, czy też staż jest krótszy.