Firmy mają jednak wątpliwości, w jakiej wysokości zapłacić składki w przypadku, gdy rozpoczęcie lub zakończenie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przypada w trakcie miesiąca. Podobne pytania powstają, kiedy data rozpoczęcia lub zakończenia wykonywania tego rodzaju pracy nie jest tożsama odpowiednio z datą nawiązania lub ustania stosunku pracy.

ZUS wyjaśnia, że w takich sytuacjach kwota należnych składek jest wymagalna tylko od części wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przysługującego za ten miesiąc. W praktyce oznacza to, że podstawę wymiaru tej składki należy ustalić proporcjonalnie w stosunku do okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w tym miesiącu.

Jednocześnie ZUS przypomina, że przy ustalaniu podstawy wymiaru składki na FEP (odmiennie niż ma to miejsce przy opłacaniu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) stosuje się ograniczenie kwoty składek do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej. Tym samym po przekroczeniu tej kwoty ustaje obowiązek opłacania składek na FEP.

Zakład wskazuje także, że składniki przychodu nie uwzględnione w podstawie wymiaru składek na podstawie rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz.1106 ze zm.), nie stanowią również podstawy wymiaru składek na FEP. Natomiast obowiązkowo uwzględnić należy przychody np. z tytułu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia.