ZUS do 25 maja 2012 r. poda wysokość wskaźnika waloryzacji kapitału początkowego za cały ubiegły rok. Dzięki temu składki przed 1 stycznia 1999 r. nie stracą na wartości.
Osoby obecnie przechodzące na emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz emerytury liczone na postawie nowych zasad powinny dostarczyć do ZUS dokumenty umożliwiające ustalenie wysokości kapitału początkowego. Zasada ta dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które były ubezpieczone przed 31 grudnia 1998 r. W praktyce oznacza to, że z takiej możliwości mogą skorzystać pracownicy oraz osoby same opłacające za siebie składki na ubezpieczenie społeczne (np. prowadzący działalność gospodarczą).

Podstawą do wyliczenia świadczenia jest suma kapitału początkowego i składek

Podstawą do wyliczenia emerytury jest zaś suma zwaloryzowanego kapitału początkowego i składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego w ZUS. Warto przy tym wiedzieć, że składki wpłacone przed 1 stycznia 1999 r. mają duży wpływ na wysokość emerytury. Wynika to głównie z tego, że osoby, które ubiegają się o emeryturę w pierwszych latach obowiązywania nowego systemu obliczania wysokości świadczeń, mają na ogół bardzo długi staż ubezpieczeniowy przed 1 stycznia 1999 r. Tym samym wyliczona według specjalnego wzoru wysokość kapitału początkowego jest na ogół wysoka, najczęściej znacznie wyższa od kwoty składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po 31 grudnia 1998 r.
Przepisy przewidują roczną oraz kwartalną waloryzację kapitału początkowego. Wskaźnik waloryzacji rocznej w niektórych latach był bardzo wysoki, niekiedy przekraczając nawet 110 proc. Dla przykładu w roku 2008 r. wyniósł on 116,26 proc., a w 2007 roku 112,85 proc. W ostatnim dziesięcioleciu najniższy wskaźnik waloryzacji obowiązywał w 2003 r. (102 proc.) oraz 2010 r. (103,98 proc.).
Dzięki waloryzacjom kwota obliczonego na 1 stycznia 1999 r. kapitału początkowego w wyniku samych dotychczasowych waloryzacji rocznych może się zwiększyć o nawet trzykrotnie.