Do konsultacji trafiły dwa projekty rozporządzeń ministra obrony narodowej dotyczące spraw emerytalnych.
Pierwsze z nich dotyczy trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin. Konieczność wydania wynikała z tego, że wcześniejsze rozporządzenie z 25 września 2006 r. w tej samej sprawie (Dz.U. poz. 1240 ze zm.) utraciło moc z powodu wejścia w życie ustawy z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji… (Dz.U. poz. 1321).
Dokument ten jest ważny, bowiem to na podstawie nowego rozporządzenia funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego będą mieć przyznawane świadczenia emerytalno-rentowe przez dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Warszawie. Także w stolicy będą przyjmowane wnioski o wypłatę zasiłku pogrzebowego oraz wydawane specjalne legitymacje rencisty lub emeryta potwierdzające stan spoczynku.
Drugi dokument również opracowany przez ministra obrony narodowej dotyczy funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin. Także w tym przypadku konieczne było wydanie nowego rozporządzenia, bowiem poprzednie, z 25 września 2006 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz ich rodzin (Dz.U. poz. 1254), przestało obowiązywać. Dokument ten określa sposób podziału środków funduszu socjalnego oraz sposób korzystania z takiej pomocy dla tej grupy emerytowanych mundurowych. I bez niego osoby uprawnione nie miałyby możliwości wystąpienia o wsparcie. Z tego bowiem funduszu wypłacane są zapomogi dla osób w trudnej sytuacji materialnej. Uprawnieni mogą się także ubiegać o dopłaty do kosztów leczenia oraz zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej. Emeryci i renciści z obu służb mogą również występować o dopłaty do kosztów zakwaterowania, wyżywienia i leczenia w sanatoriach lub uzdrowiskach.
Projekt rozporządzenia zakłada, że świadczenia socjalne będą przyznawane na wniosek uprawnionego, złożony osobiście lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej emerytów lub rencistów. A o przyznaniu wsparcia będzie decydować specjalna komisja.
Nowe przepisy wejdą w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia. Tylko w przypadku rozporządzenia określającego organ rentowy przepisy wejdą w życie z mocą wsteczną, poczynając od 1 stycznia 2019 r.
Etap legislacyjny
Projekty skierowane do konsultacji