Wcześniejsza emerytura ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, gdy zarobkujący emeryt przekroczy określone kwoty progowe miesięcznego przychodu - tzn. odpowiednio 70% oraz 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Na początek warto wyjaśnić, że zmniejszenie lub zawieszenie emerytury nie dotyczy osób, które mają już ustalone prawo do emerytury oraz ukończyły powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Takie osoby mogą dorabiać bez ograniczeń a ich emerytury nie zostaną w żaden sposób ani zmniejszone ani zawieszone.

Od tej generalnej zasady istnieje jeden wyjątek. Dotyczy on osób, które kontynuują zatrudnienie (stosunek pracy z dotychczasowym pracodawcą nie uległ rozwiązaniu) pomimo uzyskania prawa do emerytury. Świeżo upieczony emeryt kontynuujący pracę zarobkową u dotychczasowego pracodawcy otrzyma z ZUS-u decyzję o zawieszeniu wypłaty świadczenia do czasu rozwiązania dotychczasowego stosunku pracy. Takie zawieszenie następuje bez względu na wysokość osiąganych zarobków. W takim przypadku wypłata emerytury nastąpi dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy i złożeniu w ZUS wniosku o podjęcie wypłaty świadczenia emerytalnego.

Kwestia zawieszenia lub zmniejszenia emerytury dotyczy świadczeń wcześniejszych, czyli emerytur wypłacanych osobom, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. Do kręgu świadczeń ZUS-owskich, które również podlegają zawieszeniu lub zmniejszeniu należą m.in. także: nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta inwalidy wojskowego oraz renta rodzinna.

Ile można dorobić do wcześniejszej emerytury?

Osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę oraz osiągająca przychód w wysokości do 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - otrzymuje świadczenie emerytalne w pełnej wysokości (ZUS ani nie obniży ani nie zawiesi jej świadczenia). Skąd wiadomo ile aktualnie wynosi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia? Kwotę taką ogłasza co kwartał prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 3387,50 zł. Zatem do takiej właśnie kwoty emeryt pobierający wcześniejsze świadczenie z ZUS może dorabiać bez ryzyka zmniejszenia jego emerytury.

Kiedy wcześniejsza emerytura jest zmniejszana?

W sytuacji, gdy osoba pobiera wcześniejszą emeryturę i jednocześnie zarobkuje osiągając przychód, który przekracza 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (ale nie więcej niż 130% tej kwoty) - wówczas ZUS zdecyduje o zmniejszeniu wypłacanego świadczenia. Kwota zmniejszenia jest wyliczana przez ZUS w decyzji. Maksymalna kwota zmniejszenia wypłacanego świadczenia wynosi od 1 marca 2019 roku:

  • 599,04 zł – wcześniejsza emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 449,31 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 509,22 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Przy wyliczaniu kwoty zmniejszenia obowiązuje generalna zasada mówiąca, że kwota zmniejszenia to różnica między kwotą uzyskanego przychodu a dopuszczalną kwotą przychodu (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia).

Kiedy wcześniejsza emerytura jest zawieszana?

W sytuacji, gdy osoba pobiera wcześniejszą emeryturę i jednocześnie zarobkuje osiągając przychód, który przekracza 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - wówczas ZUS zdecyduje o zawieszeniu wypłacanego świadczenia.

Skąd wiadomo ile aktualnie wynosi 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia? Kwotę taką również ogłasza co kwartał prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

W okresie od 1 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 6291,10 zł. Osoba pobierająca wcześniejszą emeryturę i zarabiająca miesięcznie powyżej tej kwoty musi liczyć się z tym, że ZUS wypłatę świadczenia wstrzyma (zawiesi).