Pierwsze pieniądze dotrą do prawie miliona osób pobierających świadczenia z ZUS już 30 kwietnia. Jednorazowe dodatkowe wsparcie jest przyznawane z urzędu, więc nie trzeba składać żadnych wniosków o jego wypłatę. Wyniesie ono 888,25 zł netto.
Liczba osób otrzymujących świadczenia. / DGP
Na podpis prezydenta czeka ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Dokument ten został przyjęty w piątek przez Senat bez poprawek. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki temu w maju dodatkową wypłatę otrzymają osoby, które regularnie otrzymują świadczenia z organów rentowych (np. ZUS, KRUS). Jak tłumaczy rząd, celem ustawy jest poprawa sytuacji materialnej wszystkich emerytów i rencistów.
Nowe rozwiązanie spowodowało jednak, że pojawiły się liczne pytania dotyczące nie tylko sposobu przyznawania tej specjalnej formy wsparcia, lecz także grona uprawnionych. Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się wątpliwości czytelników.
DGP RADZI

13. emerytura w pytaniach i odpowiedziach

Czy trzeba się dowiadywać w ZUS, kiedy emeryt lub rencista otrzyma jednorazowe świadczenie?

Nie

Organy rentowe wypłacają renty i emerytury w różnych terminach. ZUS wysyła je do świadczeniobiorców 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Ponieważ 1 maja jest dniem wolnym, pieniądze dla osób, które otrzymują je w tym terminie, zostaną wysłane dzień wcześniej, czyli 30 kwietnia. Pozostali muszą zaczekać do maja – dostaną je wraz z normalnym świadczeniem, nie będzie żadnego dodatkowego terminu wypłaty.
Czy trzeba składać wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia?

Nie

Wszystkie osoby uprawnione z urzędu otrzymają 13. emeryturę, czyli organy rentowe wypłacą je wszystkim emerytom i rencistom pobierającym świadczenia na koniec kwietnia. Nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku o wypłatę.
Czy osoby, którym KRUS zawiesił wypłatę renty lub emerytury, dostaną jednorazowe świadczenie w maju?
Tak
Emerytury i renty rolnicze są zawieszane przede wszystkim w sytuacjach, kiedy rencista lub emeryt uzyskuje świadczenie korzystniejsze z ZUS. Wówczas decyzję w sprawie jednorazowego wsparcia pieniężnego wyda i wypłaci zakład.
Czy byli esbecy, którym obniżono renty lub emerytury, dostaną w maju jednorazowe świadczenie pieniężne?

Tak

Osoby, którym Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA obniżył wysokość świadczeń na podstawie ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji... (Dz.U. poz. 2270) otrzymają dodatkową 13. emeryturę w pełnej wysokości. W tym przypadku nie ma bowiem znaczenia wysokość wypłacanego świadczenia ani też tytuł jego zmniejszania.
Czy na konto emeryta wpłynie pełna kwota jednorazowego świadczenia w wysokości 1100 zł?
Nie
W ustawie o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. została zapisana kwota brutto 1100 zł. Po pomniejszeniu o podatek i składkę zdrowotną na rękę wyjdzie 888,25 zł.
Czy osoby pobierające groszowe emerytury w wysokości od kilku groszy do kilkunastu złotych otrzymają, tak jak pozostali emeryci, jednorazowe świadczenie w wysokości 1100 zł?
Tak
Każdy z emerytów bez względu na wysokość obecnie pobieranego świadczenia otrzyma w maju 1100 zł brutto, czyli 888,25 zł na rękę. Wysokość otrzymywanej emerytury nie ma bowiem wpływu na kwotę ekstra wsparcie.
Czy wszystkie dzieci pobierające rentę rodzinną po zmarłym ojcu otrzymają po 1100 zł?

Nie

Jeśli rentę rodziną po zmarłym rodzicu pobiera więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno jednorazowe świadczenie pieniężne. Kwota podlega proporcjonalnemu podziałowi na osoby uprawnione. Jeśli więc rentę pobiera np. trójka dzieci, to kwota jednorazowego dodatku będzie podzielona przez trzy.
Czy kobiety otrzymujące emerytury matczyne dostaną także 13. emeryturę?

Tak

Dodatkową wypłatę w maju otrzymają także osoby pobierające świadczenia z tytułu programu „Mama 4+”. A to dlatego, że do grona uprawnionych zostały zaliczone osoby pobierające środki na podstawie ustawy z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303).
Czy 13. emerytura będzie mieć wpływ na przychód emeryta lub rencisty i pozbawi go pomocy z innych źródeł?

Nie

Kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie ma wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub ulgę rehabilitacyjną.
Czy renciści, pobierający renty przyznane na przykład na dwa lata, otrzymają dodatkowe świadczenie?

Tak

Jednorazowe świadczenie otrzymają wszyscy emeryci i renciści. Nowe rozwiązanie ma zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Czy osoby otrzymujące świadczenia przedemerytalne także dostaną w maju 13. emeryturę?

Nie

Od ogólnej zasady wypłaty świadczeń w maju jest wyjątek, który dotyczy zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, bo one są wypłacane kwartalnie. Z tego powodu 13. emerytura dla tej grupy osób zostanie wypłacona na początku czerwca.
Czy osoby, które złożą wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe do KRUS jeszcze w kwietniu, otrzymają wypłatę?

Tak

Ustawa w sposób jednoznaczny stwierdza, że emeryt lub rencista musi mieć prawo do świadczenia 30 kwietnia. Zatem osoby, które jeszcze w kwietniu zgłoszą wniosek o świadczenie emerytalno-rentowe i w tym miesiącu spełnią wymagane warunki, będą miały prawo do jednorazowego świadczenia pieniężnego – niezależnie od terminu, w którym zostanie im rzeczywiście wydana decyzja. Również osoby, które w kwietniu złożą wniosek o emeryturę matczyną, uzyskają prawo do dodatkowej wypłaty, pod warunkiem że przed 1 maja zostanie im wydana decyzja przyznająca takie świadczenie rodzicielskie.
Czy 13. emerytura może pozbawić prawa do renty socjalnej?

Nie

Ponieważ kwoty tej nie wlicza się do przychodu mającego wpływ na wypłatę renty socjalnej.
Czy osoby płacące za pobyt w domach pomocy społecznej będą musiały zgłosić otrzymanie 13. emerytury?

Nie

Otrzymanie jednorazowego świadczenia nie będzie podstawą do ustalenia odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Dzięki temu nie zostaną z tej kwoty potrącone pieniądze w wysokości 70 proc. dochodu osoby korzystającej z usług tych domów.