Wysokość renty socjalnej wzrosła od 1 września 2018 roku. Ponadto w marcu 2019 roku świadczenie zostanie objęte coroczną waloryzacją rent i emerytur.

O rentę socjalną mogą ubiegać się osoby legitymujące się pełną, jak i czasową niezdolnością do pracy. Świadczenie przysługuje osobom pełnoletnim, jeśli niezdolność powstała przed ukończeniem 18. roku lub w trakcie nauki (także studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej) do ukończenia 25. roku życia. Przy czym za osobę pełnoletnią uważa się również kobietę, która zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia, a nie ukończyła 18 lat.

Renta socjalna może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Komu nie przysługuje renta socjalna, dowiesz się tutaj>>

Wysokość renty socjalnej. Do niedawana wysokość renty socjalnej stanowiła 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 września 2018 roku wysokość renty socjalnej została podniesiona do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności. W efekcie świadczenie wzrosło z 865,03 zł do 1029,80 zł. Renta została wypłacona z wyrównaniem od 1 czerwca 2018 r. Oznacza to, że wyrównanie dla osoby, która otrzymała rentę w czerwcu, lipcu i sierpniu wyniosło 494,31 zł, dając we wrześniu świadczenie w wysokości 1524,11 zł.

Od marca 2019 roku renta socjalna będzie jeszcze wyższa, obejmie ją bowiem coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. W przyjętym przez rząd projekcie ustawy budżetowej, wskaźnik waloryzacji na przyszły rok ma wynieść 103,26 proc. Jeśli ten zapis się utrzyma, renta socjalna wzrośnie już wkrótce o 3,26 proc. W efekcie w 2019 roku renta socjalna powinna wynieść około 1063,35 zł (podwyżka o 33,55 zł). Więcej o waloryzacji rent i emerytur czytaj tutaj>>

Ponadto, rencista może pobierać jednocześnie rentę rodzinną i rentę socjalną, o ile wysokość obydwu świadczeń nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli od września 2018 oku kwoty 2059,6 zł, a od marca 2019 roku - 2126,7 zł.

Jeśli ta suma jest wyższa, obniżeniu podlega wysokość renty socjalnej. Przy czym kwota obniżonej renty socjalnej nie może niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Pobierając rentę socjalną można także dorabiać. Jednak, aby nie stracić świadczenia ubezpieczony może dorobić do 70 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ogłaszanego przez GUS. Limity dorabiania 2018: Zobacz, kiedy ZUS zmniejszy emeryturę lub rentę>>