W związku z obniżką powszechnego wieku emerytalnego coraz mniej osób ma prawo do emerytury nauczycielskiej obliczanej na starych zasadach.

Podobnie jak pozostali pracownicy, nauczyciele mogą starać się o emeryturę powszechną po osiągnięciu odpowiedniego wieku - od 1 października 2017 roku powszechny wiek emerytalny został ponownie obniżony do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Obniżenie wieku emerytalnego: Przeciętnie emerytury męskie są wyższe o 67 proc. od kobiecych i wynoszą 2699 zł>>

Dla kogo emerytura bez względu na wiek. Jednak część nauczycieli może jeszcze starać się o emeryturę przyznawaną bez względu na wiek. Pedagog urodzony po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. otrzyma to świadczenie, jeśli:

  • do 31 grudnia 2008 r. udowodnił co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy (w przypadku nauczycieli w szkolnictwie specjalnym wystarczy 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym),
  • do 31 grudnia 2008 r. wykazał posiadanie co najmniej 20-letniego stażu pracy na stanowisku nauczyciela,
  • rozwiązał stosunek pracy (także będący konsekwencją likwidacji gimnazjów,w tym gdy nauczyciel przeszedł wcześniej w stan nieczynny),
  • nie był członkiem w otwartym funduszu emerytalnym albo złożył wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.

Ponadto wniosek o emeryturę wyliczaną według tzw. starych zasad nauczyciel musi złożyć przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Jak oblicza się starą emeryturę dla nauczyciela? Przy obliczaniu emerytury na starych zasadach bierze się pod uwagę okresy składkowe oraz nieskładkowe, a wysokość świadczenia stanowi sumę:

  • 24 proc. kwoty bazowej, czyli kwoty przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne,
  • po 1,3 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów składkowych,
  • po 0,7 proc. podstawy wymiaru emerytury za każdy rok okresów nieskładkowych.

W przypadku, gdy nauczyciel przechodzi na emeryturę po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, świadczenie jest obliczane na tzw. nowych zasadach, czyli w oparciu o kapitał początkowy, składki na ubezpieczenie emerytalne zgromadzone na koncie ubezpieczonego czy średnie dalsze trwanie życia - bez względu na długość okresów składkowych czy nieskładkowych.

Stara emerytura po obniżeniu wieku emerytalnego. Obniżenie wieku emerytalnego skróciło okres pozwalający nauczycielom korzystać z emerytury bez względu na wiek. Znowelizowana ustawa przewiduje jednak okres przejściowy dla pedagogów, dzięki któremu mogą przejść na starą emeryturę do 31 sierpnia 2018 r. Ma do tego prawo nauczyciel, który:

  • w okresie przed 1 października 2017 r. osiągną wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągną wieku emerytalnego według obecnych przepisów, bądź
  • w okresie od 1 października 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Nauczyciel musi złożyć wniosek o emeryturę do 31 sierpnia 2018 r., po uprzednim rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy.