Nauczyciele mogą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury. Muszą jednak wykazać się odpowiednim stażem pracy i wiekiem.

Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom (w rozumieniu ustawy), którzy rozwiązali stosunek pracy. Po jego otrzymaniu nauczyciel nie może dalej wykonywać tego zawodu.

Pierwszy warunek, jaki trzeba spełnić ubiegając się o świadczenie kompensacyjne to odpowiedni wiek. Do 31 grudnia 2014 r. - wiek, w którym nauczyciele mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, jest jednakowy dla kobiet i dla mężczyzn i wynosi co najmniej 55 lat. W latach 2007-2008 obowiązuje już zróżnicowany wiek dla kobiet i mężczyzn i wynosi co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 57 lat dla mężczyzn.

Reklama

Aby nauczyciel mógł przejść na wcześniejszą emeryturę musi również wykazać 30-letni okres składkowy, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w charakterze nauczyciela. W obu przypadkach musi to być co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i staż ten musi być osiągnięty najpóźniej na dzień rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z tą placówką.

Okresy składkowe to głównie okresy opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (np. okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej), a także niektóre okresy, za które składka nie została opłacona, gdyż nie było takiego obowiązku.

Przy ustalaniu 20-letniego stażu nauczycielskiego nie uwzględnia się okresów:

  • niezdolności do pracy, za które zostało wypłacone nauczycielowi wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,
  • za które nauczyciel otrzymał zasiłek opiekuńczy lub macierzyński,
  • niewykonywania pracy, za które nauczycielowi wypłacono – na podstawie ustawy - Karta Nauczyciela – wynagrodzenie za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, np. z powodu choroby, a w odniesieniu do wynagrodzenia wypłaconego nauczycielowi w czasie urlopu macierzyńskiego – za okres od dnia 15 listopada 1991 r. do dnia 31 lipca 1992 r.,
  • urlopu dla poratowania zdrowia,
  • urlopu szkoleniowego,
  • przebywania na urlopie na dalsze kształcenie się,
  • urlopu wychowawczego,
  • urlopu bezpłatnego,
  • służby wojskowej,
  • pozostawania w stanie nieczynnym.

Prawo do świadczenia kompensacyjnego powstaje z dniem spełnienia ostatniego z warunków wymaganych do nabycia tego prawa.