Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nadal przyjmuje wnioski o wcześniejszą emeryturę rolniczą. Prawo do takiego świadczenia mają jednak tylko te osoby, które do 31 grudnia 2017 r. ukończyły 55 (kobieta) i 60 lat (mężczyzna). Takie osoby obowiązkowo muszą też posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.
Kasa wyjaśnia, że jeśli te trzy warunki zostały spełnione do 31 grudnia 2017 r., rolnik uzyska prawo do emerytury rolniczej również, jeżeli złoży wniosek po tym terminie. W takim jednak przypadku emerytura rolnicza będzie przysługiwała nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku.
Reklama
Osoby występujące o takie świadczenie powinny jednak zwrócić uwagę, że do wniosku o przyznanie świadczenia konieczne jest dołączenie dokumentu stwierdzającego fakt zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej. Może to być akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę.
Kasa akceptuje także umowę dzierżawy zawartą co najmniej na 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków. Przy czym umowa taka nie może być zawarta m.in. z małżonkiem emeryta lub rencisty, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym. Jednocześnie na podstawie wyroku Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2012 r. (sygn. akt II UK 82/11), Kasa dopuszcza zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem. W takim jednak przypadku rodzice wydzierżawiając gospodarstwo są zobowiązani do złożenia oświadczeń o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie.
Przypomnimy, że obniżenie wieku emerytalnego spowodowało, że prawo do złożenia wniosku o emeryturę mają kobiety, które ukończyły 60 lat i o pięć lat starsi mężczyźni. Zasada ta dotyczy rolników, którzy nie skorzystali z możliwości uzyskania wcześniejszej emerytury.