Rolnicy jeszcze przez 3 miesiące będą mogli korzystać z przywileju wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Dotyczy to tych, którzy do 31 grudnia 2017 r. ukończą 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), będą posiadać co najmniej 30-letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestaną prowadzenia działalności rolniczej. Wszystkie warunki muszą być spełnione do 31 grudnia, ale wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą może być również złożony po tej dacie.
Starający się o takie świadczenie powinny jednak wiedzieć, że do stażu emerytalnego zalicza się wyłącznie ubezpieczenie rolników – w tym okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990.
Dodatkowo może być uwzględniony m.in. czas prowadzenia gospodarstwa lub pracy w nim po ukończeniu 16. roku życia. Ale zasada ta dotyczy wyłącznie okresu przed 1 stycznia 1983 r.
Przy czym do stażu rolniczego nie można doliczyć okresu opłacania składek do ZUS. Zasada ta została wprowadzona ustawą z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1097). Posiadający okresy składkowe w systemie powszechnym mają jednak prawo do drugiej emerytury z zakładu.
Sprawą ważną przy ubieganiu się o wcześniejsze świadczenie jest konieczność spełnienia „warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej”. A to oznacza, że emeryt powinien przenieść własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę.
KRUS wyjaśnia, że najczęściej spotykanymi formami przeniesienia własności gospodarstwa są darowizny lub umowa o dożywocie (umową taką właściciel przenosi nieodpłatnie własność gospodarstwa rolnego i zapewnia sobie pomoc i opiekę od przejmującego). Możliwa jest także sprzedaż gospodarstwa. Jeżeli emeryt chciałby wyzbyć się własności gospodarstwa rolnego, a nie może znaleźć nabywcy, gospodarstwo może zostać przejęte przez Skarb Państwa.