Rolnik nadal może ubiegać się o wcześniejszą emeryturę rolniczą, jeżeli do dnia 31 grudnia 2017 r. ukończył odpowiedni wiek i posiada wymagany okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Ostatnie zmiany emerytalne były korzystne dla rolników - dzięki obniżce wieku emerytalnego mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Jeżeli więc osiągną odpowiedni wiek emerytalny i wykażą, że podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 25 lat, mogą otrzymać świadczenie z KRUS. Szczegółowo o warunkach otrzymania emerytury rolniczej i jej wysokości, przeczytasz tutaj>>

Jednak już o wcześniejszą emeryturę rolnik może ubiegać się tylko w przypadku, jeśli do dnia 31 grudnia 2017 roku:

  • osiągnął wiek 55 lat w przypadku kobiet albo 60 lat w przypadku mężczyzn,
  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat,
  • zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej.

KRUS podkreśla, że o ile wszystkie te warunki zostaną spełnione do końca 2017 roku, rolnik uzyska emeryturę rolnicza także wtedy, gdy złoży wniosek już w 2018 roku wraz z dokumentem potwierdzającym zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej - może być to akt notarialny przenoszący własność i posiadanie gospodarstwa rolnego na inną osobę. Rolnik może przedstawić również umowę dzierżawy, zawartą na co najmniej 10 lat i zgłoszoną do ewidencji gruntów i budynków, z osobą nie będącą między innymi małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, albo osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym. Natomiast KRUS dopuszcza zawarcie umowy dzierżawy z dzieckiem, jeśli rodzice złożą oświadczenie o nieprowadzeniu działalności rolniczej na tym gospodarstwie.

W wyniku obniżenia wieku emerytalnego 1 października 2017 roku zlikwidowana została także emerytura częściowa. Tutaj poznasz zasady przyznawania emerytury częściowej>> Osoby, które już pobierają świadczenie, zachowają do niego prawo na dotychczasowych zasadach do czasu zamiany emerytury częściowej na emeryturę powszechną.

Waloryzacja emerytur 2018. Zarówno wcześniejsze emerytury, jak i emerytury częściowe nadal podlegają waloryzacji 1 marca każdego roku. Rząd założył, że wskaźnik waloryzacji na 2018 rok powinien wynieść nie mniej niż 102,7 proc., a to oznacza, że w 2018 roku świadczenia powinny zostać zwiększone o 2,7 proc. W efekcie świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną w 2018 roku:

  • najniższa emerytura - z 1000 zł do 1027 zł (podwyżka o 27 zł),
  • przeciętna emerytura - z 2163,59 zł do 2222,01 zł (podwyżka o ok 58,42 zł),
  • przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy - z 1611,37 zł do 1654,88 zł (podwyżka o ok. 43,51 zł),
  • przeciętna renta rodzinna - z 1888,68 zł do 1939,67 zł (podwyżka o ok. 50,99 zł).

Są to jednak wstępne założenia. Ostateczna wielkość wskaźnika waloryzacji, a tym samym wysokość podwyżek świadczeń emerytalno-rentowych, będzie znana dopiero w lutym 2018 r., kiedy GUS poda stosowne wskaźniki makroekonomiczne za 2017 rok.