Emeryci i renciści rzadziej będą wymieniać swoje legitymacje. To dlatego, że od lutego 2017 r. znikną z nich numery i symbole świadczenia. Zmiany zakłada projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Legitymacja emeryta-rencisty ma formę plastikowej, zielonej karty w formacie zbliżonym do karty kredytowej. Zawiera imię i nazwisko świadczeniobiorcy, numer PESEL oraz numer emerytury lub renty. Potwierdza status emeryta-rencisty oraz to, że jest on objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Uprawnia do korzystania z ulg, np. transportowych.

Usunięcie numeru i symbolu świadczenia z legitymacji emerytur ma spowodować, że część z emerytów nie będzie zmuszona do wymiany takiego dokumentu. "Numer i symbol świadczenia nie jest informacją kluczową dla celów korzystania przez emeryta lub rencistę z ulg" - podkreślono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, który wejdzie w życie 1 lutego 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, legitymację trzeba wymienić m.in. w przypadku zmiany nazwiska, numeru lub symbolu świadczenia, a także w razie uszkodzenia lub zniszczenia.

Numer świadczenia na legitymacji zmienia się m.in. z powodu przenoszenia danych emerytów i rencistów do działającego od 2013 r. Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS. "Powoduje to (...) trudności po stronie emerytów i rencistów, zobowiązanych, niezależnie od ich woli, do zwrotu legitymacji posiadającej nieaktualne dane w zakresie numeru świadczenia, w tym do ponoszenia kosztu przekazania takiej nieaktualnej legitymacji do ZUS za pośrednictwem poczty" - czytamy w uzasadnieniu.

Według projektodawców, zaproponowane rozwiązania "przyczynią się nie tylko do zmniejszenia uciążliwości po stronie świadczeniobiorców (rzadsza konieczność wymiany legitymacji), ale także po stronie ZUS-u zmniejszą się koszty związane z wymianą legitymacji dużej grupie świadczeniobiorców".

Z szacunków ZUS wynika, że do przeniesienia do Kompleksowego Systemu Informatycznego pozostało ok. 4,3 mln świadczeń.

W projekcie rozporządzenia podkreślono, że legitymacje wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia nadal będą obowiązywały do dnia utraty ważności lub do okresu, w którym zajdzie konieczność wymiany, np. ze względu na zmianę nazwiska czy rodzaju świadczenia (zmiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę).