2 czerwca 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły ogólnokrajowy program dofinansowań „Moja Woda” do przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe.W ramach programu, właściciele domów mogą otrzymać dotację w wysokości do 6 tysięcy złotych na utworzenie na swoich nieruchomościach systemów zatrzymywania deszczówki.

Budżet programu na lata 2020-2024 wynosi 210,2 mln zł. Jego celem jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych. Dotacje dotyczą przedsięwzięć, dzięki którym wody opadowe zostaną zatrzymane w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. W efekcie wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do sieci kanalizacyjnej, rowów odwadniających odprowadzających wody poza teren nieruchomości, na sąsiadujące ulice, place, itp.).W ramach programu możliwe jest uzyskanie dotacji do 6 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 czerwca 2020 r. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie.

Poniżej wskazujemy jak krok po kroku uzyskać dotację.

Krok 1. Kosztorys

Pierwszym krokiem w procedurze ubiegania się o dotację w ramach programu Nasza Woda 2023 jest oszacowanie kosztów związanych z inwestycją. Często znaczący udział w całkowitej wartości przedsięwzięcia będzie stanowił zakup zbiornika na zbieranie deszczówki. Aby dobrze dopasować odpowiednią pojemność zbiornika, warto skorzystać z dostępnego kalkulatora internetowego, który po wprowadzeniu kilku danych pozwoli określić optymalną wielkość dla konkretnego obiektu.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji oraz wyborem kompletnego systemu do gromadzenia deszczówki w ogrodzie lub domu i ogrodzie mogą wypełnić i przesłać formularz na adres biuro@mpi.com.pl. Dodatkowo, przydatne będzie dołączenie do wiadomości opinię geotechniczną dotyczącą działki, na której planowana jest inwestycja. Zrozumienie warunków gruntowo-wodnych jest kluczowe dla odpowiedniego dobrania modelu zbiornika retencyjnego oraz systemu odprowadzania wody.

Krok 2. Złożenie wniosku

Kolejnym krokiem przy ubieganiu się o dofinansowanie z programu Nasza Woda 2023 jest złożenie odpowiedniego wniosku.

Ważne

Ważne!

Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do dnia wskazanego w ogłoszeniu o zakończeniu naboru wniosków. Zarząd WFOŚiGW może podjąć decyzję o zakończeniu naboru wniosków albo wstrzymaniu naboru wniosków.

Aby złożyć taki wniosek należy zarejestrować lub zalogować się (w przypadku osób już zarejestrowanych) na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej: WFOŚiGW) odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja. Listę poszczególnych Funduszy wraz z linkiem do portalu beneficjenta można znaleźć na stronie: https://mojawoda.info/wp-content/uploads/2020/07/WFOS%CC%81iGW-kontakty.docx.

Wniosek będzie dostępny do pobrania po zalogowaniu w portalu. Wypełniony wniosek w pliku PDF należy przesłać do WFOŚiGW za pomocą „Skrzynki podawczej – PDF” w portalu beneficjenta. Następnie należy złożyć wniosek w wersji papierowej w Biurze Podawczym WFOŚiGW albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wraz z wymaganymi podpisami. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu beneficjenta.

Datą złożenia wniosku jest chwila wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Ważne

Ważne!

Realizacja przedsięwzięcia, na które chcemy uzyskać dotację nie może zakończyć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW.

W przypadku gdy wniosek zawiera nieprawidłowości lub braki wnioskodawca może zostać wezwany przez WFOŚiGW do skorygowania wniosku. Możliwe jest dwukrotne skorygowanie wniosku, na wezwania WFOŚiGW. Wnioskodawca może też składać wyjaśnienia do wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ponadto wnioskodawca może złożyć do WFOŚiGW prośbę o ponowne rozpatrzeniewniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Prośbę taką wnioskodawca musi uzasadnić.

Ważne

Ważne!

Brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego/kolejnego naboru na podstawie nowego wniosku.

Wszelkie czynności prawne podejmowane przez Fundusz w ramach Programu (wezwania, zawiadomienia o rozpatrzeniu wniosków, wyjaśnienia, powiadomienia itp.) dokonywane są albo w formie pisemnej z wykorzystaniem operatora pocztowego albo w szczególnej formie dokonywania czynności prawnych przy użyciu poczty elektronicznej.

Do kosztów kwalifikowanych w programie „Moja Woda” zaliczamy: zakup, dostawę, montaż, budowę i uruchomienie instalacji::

1) do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – bez orynnowania),

2) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiornika podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”),

3) do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń),

4) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),

5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych) (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup komponentów, które są trwałą częścią systemu nawadniania/wykorzystania wód opadowych (w tym roztopowych) oraz koszty adaptacji elementów istniejących, które zostaną wykorzystane w instalacji.

Ważne

Ważne!

Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników objętych dofinansowaniem powinna wynosić 2 m3. Jeśli w ramach przedsięwzięcia wnioskodawca nie przewiduje realizacji zakresu w postaci zbiorników retencyjnych, na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie musi/muszą znajdować się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia deszczówki o łącznej pojemności min. 2 m3.

Krok 3. Znalezienie wykonawcy

W dalszej kolejności powinniśmy zastanowić się nad zatrudnieniem odpowiedniego wykonawcy. Dotyczy to w szczególności większych systemów ze zbiornikiem podziemnym. Ich bazę można znaleźć na stronie https://mpi.com.pl/. Oczywiście zatrudnienie wykonawcy nie jest obowiązkowe. Można podjąć się samodzielnego wykonania instalacji. Ważne jednak, aby we wniosku zaznaczyć, czy za wykonawstwo będzie odpowiedzialna firma zewnętrzna czy sam wnioskujący. Jeśli chcemy zrobić to samodzielnie to przy rozliczaniu dotacji należy złożyć stosowne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu instalacji. Wzór oświadczenia można znaleźć na stronie https://mpi.com.pl/.

Krok 4. Podpisanie umowy i rozpoczęcie inwestycji

Jeśli WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzy wniosek o dotację, wnioskodawca otrzyma pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych w złożonym wcześniej wniosku. Zobowiązanie WFOŚiGW do dofinansowania przedsięwzięcia powstaje w dniu przesłania informacji, jeżeli wnioskodawca potwierdzi fakt jej otrzymania. Data potwierdzenia przez wnioskodawcę faktu otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowaniu jest datą zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

5. Realizacja inwestycji

Przedostatnim etapem jest zrealizowanie instalacji. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą firmy wykonawczej. Warto pamiętać, że nie wolno zakończyć realizacji przedsięwzięcia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW. Po zakończeniu instalacji musi ona pozostawać w użytkowaniu przez co najmniej 3 lata od daty zakończenia, czyli od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Beneficjenta i wykonawcę, lub od momentu złożenia oświadczenia o samodzielnym wykonaniu instalacji. W tym okresie należy też przechowywać kompletną dokumentację związaną z projektem i eksploatacją instalacji, zgodnie z jej przeznaczeniem. Wszystkie etapy realizacji powinny zostać udokumentowane za pomocą fotografii.

Ważne

Ważne!

Cały proces inwestycji musi być zakończony w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Krok 6. Rozliczenie dotacji

Ostatnim krokiem jest rozliczenie dofinansowania. W celu rozliczenia dotacji należy złożyć druk zapotrzebowania na wypłatę środków od WFOŚiGW, wraz z:

  • oryginałami faktur/rachunków i dowodami zapłaty (jeśli nie dokonano płatności gotówką),
  • kserokopią potwierdzenia odbioru końcowego lub oświadczenia o samodzielnym montażu,
  • kserokopią umowy z wykonawcą (jeśli zawarta) oraz
  • dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów realizacji, za które otrzymano dotację z programu "Moja Woda".

Należy to zrobić w terminie do 10 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania. Niestety, brak dotrzymania tego terminu może skutkować zerwaniem umowy o dofinansowanie.

Ważne

Ważne!

Druk zapotrzebowania na wypłatę środków wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w terminie do 10 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, w przeciwnym przypadku WFOŚiGW może zerwać umowę o dofinansowanie.

Po pozytywnym rozliczeniu dotacji na podstawie wymienionych dokumentów, środki zostaną wypłacone na rachunek bankowy wskazany przez beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania, w terminie do 12 miesięcy od otrzymania pozytywnej decyzji.