Pakiet Fit for 55

Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego / foto: materiały prasowe

W lipcu 2021 r. Rada Europejska zatwierdziła nowy unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Przedstawiono też pakiet propozycji legislacyjnych w formie 13 aktów, znanych szerzej jako pakiet „Fit for 55”. Jedną ze zmian będzie nowelizacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, potocznie zwanej dyrektywą RED II, która określa cele dotyczące udziału OZE w produkcji energii w latach 2021–2030. Oznacza to zwiększenie udziału energii z OZE w bilansie energetycznym.

Certyfikacja instalatorów OZE

Wspomniane zmiany dotkną kilku obszarów działania UDT, m.in. certyfikacji instalatorów odnawialnych źródeł energii. Nowa wersja regulacji zakłada rozszerzenie zakresu certyfikacji instalatorów systemów fotowoltaicznych bez względu na wartość mocy. Nadrzędnym celem jest zapewnienie wystarczającej liczby szkoleń dla instalatorów oraz projektantów, która przełoży się na wyeliminowanie problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w branży OZE, który określono jako czynnik hamujący proces wycofywania systemów bazujących na paliwach kopalnych. Do dzisiaj UDT wydał ponad 7,5 tys. certyfikatów dla instalatorów pięciu rodzajów odnawialnych źródeł energii. Akredytowaliśmy blisko 130 ośrodków szkoleniowych.

Ochrona warstwy ozonowej

Jako UDT mamy bezpośredni wpływ na ochronę klimatu, realizując między innymi zadania opisane w ustawie o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Powierzono nam funkcję jednostki certyfikującej personel oraz przedsiębiorców. Wydajemy certyfikaty dla osób pracujących z czynnikami chłodniczymi w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych – wydaliśmy 30 tys. certyfikatów. Podobnie jest w przypadku przedsiębiorców wykonujących instalację, naprawę, konserwację lub serwisowanie oraz likwidację urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane. W tym przypadku mamy blisko 10 tys. wydanych certyfikatów.

Elektromobilność

UDT jako jednostka przeprowadzająca badania stacji ładowania przed oddaniem ich do eksploatacji ma wpływ na utrzymanie standardów opisanych w przepisach z obszaru elektromobilności. Dyrektywa w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych ma zostać zmieniona w rozporządzenie, co znaczy, że wszystkie cele z dyrektywy staną się wprost obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich UE. Dotyczy to m.in. rozmieszczenia stacji ładowania na sieci dróg TEN-T, czyli głównych korytarzach transportowych. Z założeń wynika, że miejsca do ładowania dedykowane samochodom osobowym muszą być zainstalowane co najmniej co 60 km, a ich moc musi być większa niż 300 kW, z czego jedna stacja ładowania powinna mieć moc wyjściową co najmniej 150 kW. Mowa tu o założeniach do końca 2025 r. Do końca 2030 r. założenia są jeszcze bardziej ambitne. Jako UDT potwierdzamy naszą gotowość do przeprowadzania takiej ilości badań stacji i punktów ładowania.

Oceny środowiskowe

Globalny trend dążenia do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko dotyczy zarówno dużych firm, jak i podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Aby udowodnić zasobooszczędność i niskoemisyjność w łańcuchu dostaw firmy muszą dostarczyć informacje o wielkość emisji CO2, udziale materiałów z recyklingu czy energii z OZE. W ramach jednostki UDT-CERT weryfikujemy oceny środowiskowe dotyczące m.in. udziału OZE w śladzie energetycznym danego produktu lub całej organizacji. Certyfikat UDT-CERT oraz raport z weryfikacji stanowią dowody, że dany producent nie stosuje „greenwashingu”.

Energia a zmiany klimatu

Zużywanie energii stanowi wciąż największe źródło emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez człowieka. Sposób wytwarzania i wykorzystywania energii, ma ogromny wpływ na klimat. Nie można też nie wspomnieć o sprzężeniu zwrotnym. Cały szereg groźnych zjawisk, w tym zmiany reżimu temperaturowego czy struktury opadów i charakterystyk hydrologicznych, wpływa nie tylko na zmianę zapotrzebowania na energię, ale też na potencjał w zakresie jej produkcji. Warto mieć świadomość, że zużyciem energii można zarządzać i je zmniejszać za pomocą właściwego podejścia. Przedsiębiorstwom, które są zainteresowane poprawą swojego wyniku energetycznego, staramy się pokazać korzyści wynikające z kompleksowego podejścia do zarządzania energią. Można je uzyskać po wdrożeniu w organizacji standardu ISO 50001, tj. systemu zarządzania energią. Warto wspomnieć, że największe polskie firmy z branż wydobywczo-hutniczej i petrochemicznej już od kilku lat działają w oparciu o ten standard.

Woda a zmiany klimatu

Zmiany klimatu zmieniają wzorce pogodowe – woda staje się coraz cenniejsza. Woda i sposoby na poprawienie efektywności wodnej przedsiębiorstw są kolejnym ważnym obszarem w puli środowiskowej UDT. Norma ISO 46001 jest stosunkowo nowa, ale już cieszy się istotnym zainteresowaniem wodnochłonnych gałęzi przemysłu.

Przed Urzędem Dozoru Technicznego wciąż wiele wyzwań. Ogromną część z nich już realizujemy. Z każdym kolejnym miesiącem i rokiem coraz mocniej wpisujemy się w wyzwania proekologiczne.

foto: materiały prasowe