Przedstawiciele związków międzygminnych mają się dziś spotkać w sprawie Bazy Danych o Odpadach (BDO) z ekspertami Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego (który realizuje projekt elektronicznej bazy we współpracy z Ministerstwem Klimatu).
Tematem konsultacji będą sprawozdania z gospodarki odpadami za 2019 r., które gminy powinny złożyć do końca października. W tym roku po raz pierwszy składają je w wersji elektronicznej. Jednak zrzeszeni w związkach samorządowcy alarmują, że moduł sprawozdawczości systemu nie umożliwia im zbiorczego rozliczenia. Jest to kluczowe dla uzyskania poziomów odzysku – nawet jeśli jedna gmina nie osiągnęła wymaganego celu (w 2019 r. jest to 40 proc. odpadów zebranych selektywnie), to jeśli w pozostałych wyniki były lepsze, żadna z JST nie płaci kary.
W odpowiedzi udzielonej DGP Ministerstwo Klimatu uspokaja, że „weryfikacja realizacji obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu będzie się odnosiła do całego związku, a nie do każdej gminy z osobna”. I podkreśla, że w sprawo zdaniu jest możliwość wskazania, czy dana gmina należy do związku oraz podania jego nazwy.
Reklama
Oznacza to jednak dodatkową operację do wykonania na sprawozdaniach dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, które naliczają ewentualne kary dla gmin. Pytanie też, czy wszystkie WIOŚ rzeczywiście w ten sposób rozliczą gminy należące do związków międzygminnych. Samorządowcy zaznaczają ponadto, że nie wszystkie związki zbierały dane z poszczególnych JST, gdyż nie musiały tego robić, składając sprawozdania na papierze.
Ministerstwo podkreśla jednak, że związki między gminne, składając sprawozdania za poprzednie lata w formie papierowej, nie miały jednolitego podejścia. – Część składała jedno wspólne sprawozdanie za wszystkie gminy, natomiast niektóre związki składały je osobno za każdą z gmin – zaznacza resort. Wskazuje przy tym, że przyjęte rozwiązanie techniczne w bazie wskazuje wprost, że dane źródłowe ze sprawo zdań podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi kierowane są najpierw do poszczególnych gmin.
Związek musi mieć dostęp do konta gminy w JAP BDO, czyli części systemu dla jednostek administracji publicznej. Okazuje się jednak, że około 900 gmin jeszcze nie utworzyło tam konta. – Związek powinien niezwłocznie zdopingować je do rejestracji – zaznacza wydział prasowy MK. Resort wyjaśnia też, że indywidualne sprawozdania wprowadzono m.in. dlatego, że gmina może opuścić związek. Innym powodem jest tworzenie terytorialnych statystyk odpadowych.