Zbliżają się terminy składania rocznych sprawozdań za 2019 r., które wcześniej zostały przesunięte ze względu na opóźnienia w przygotowaniu modułu sprawozdawczego Bazy Danych Odpadowych i epidemię koronawirusa.
Zmiany wynikają z ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Przy czym różne grupy przedsiębiorców obowiązują odmienne terminy. Przedstawiamy kalendarz nowych terminów, uwzględniając ustawy, na podstawie których przedsiębiorcy dokonują rozliczeń.
Reklama

do 31 sierpnia 2020 r.

Roczne sprawozdania wymagane ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875) składają:

Reklama
‒ odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
‒ prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
‒ zbierający odpady komunalne.

do 11 września 2020 r.

1. Roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami składają:
▶ na podstawie ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114):
‒ wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania,
‒ wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
‒ przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową;
▶ na podstawie ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1932; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284):
‒ wprowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa załączniku 4a do ww. ustawy, czyli m.in. oleje i preparaty smarowe oraz opony;
▶ na podstawie ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1610; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284):
‒ wprowadzający pojazdy, o których mowa w ww. ustawie;
▶ na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 521; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 284):
‒ wprowadzający baterie lub akumulatory;
▶ na podstawie ustawy z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1895; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875):
‒ wprowadzający sprzęt,
‒ autoryzowani przedstawiciele.
2. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi składają zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
‒ prowadzący stację demontażu pojazdów ‒ prowadzący strzępiarkę.
3. Roczne sprawozdanie, o którym mowa w art. 74 a ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797; ost.zm. poz. 875), składają:
‒ organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

do 31 października 2020 r.

Roczne sprawozdanie zgodnie z ustawą o odpadach składają:
– wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
– prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych,
– prowadzący działalność w zakresie: zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów, obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
– prowadzący wydobywanie odpadów ze składowisk lub ze zwałowisk odpadów, na podstawie odpowiedniej zgody lub decyzji.